Сабийле кёз къарамларын суратлагъандыла

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясында «Мен кесими эркинликлерими суратлайма» деген конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла. Мында сюд приставланы сабийлери айырмалы болгъандыла. Акъылбалыкъ болмагъанла кеслерини сагъышларын суратда кёргюзтгендиле. Ала къагъытда закон бла берилген праволарын ачыкълай, жашаугъа, медицина болушлукъгъа, заманларын зауукълу ётдюрюуге, ата-аналарыны къыйынларына кёз къарамларын туура этгендиле.  

Комиссияны келечилери, сабийлени битеу ишлерин багъалап, юч жыл сан къауумда эм игилерин айыргъандыла. Алай бла башланнган классланы окъуучуларыны араларында биринчи жерни Башийланы Мадина алгъанды.  Ючюнчю уа Башийланы Мухаммат болгъанды.  8-10-чу класслада окъугъанладан Дана Бичоева хорлагъанды.

Андан сора да, конкурсха тири къатышханлары ючюн Россейни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясыны ыразылыкъ къагъытларына Диана Гучапшева, Алина Мамбетова эм Оракъланы Амелия тийишли болгъандыла.

Холамханланы Алима.
Поделиться: