Календарь событий

01 декабря 2022

Аскерчи, гюрбежичи, къурулушчу

Сабий кёргенин унутмаз, дейдиле.

Келир жыл иш хакъгъа къошуллукъду

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин бюджет бёлюмде уруннганланы иш хакъларын 2023 жылны январь айындан тебиреп кётюрюрге буюргъанды.

Бахсан сууну ызын тазалайдыла

Бахсан сууну Элбрус районда кесегинде ызын ташладан бла юзмезден тазалау ишле барадыла.

Сабийлени уа не терсликлери барды?

«Бизни юйде сабий барды, алай  аппабыз, баш ием да тютюнню бирин бошаргъа экинчисин къабындырадыла. Мен, анача, балагъа бек къайгъырама. Болсада айтып ангылаталмайма алагъа тютюн ичгенден эсе ичмегеннге аны хаталыгъын. Ким биледи, бу  затны юсюнден врач айтханны окъусала, къояр эселе уа осал къылыкъларын».  

                                Алийланы Сакинат.

Жорукъланы иги билген энергетиклени белгилегендиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну юсюнден конкурсда хорлагъанланы белгилегендиле.

Миллетини жакъчысы, жырчысы да болгъан поэт

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасында энчи тёр жерде сакъланады.

Къырал жумушланы тизмеси кенгергенди

Тыш къыралланы агентлери жаны бла законла къатыланнгандыла, къырал органла ишлерин ачыкъ  этерге борчлудула. Декабрьде кючюне къаллай законла киргенлерин ангылатабыз.

Аурууланы башларын юзген - сарымсах

Къыш келгенлей, мычымай, ызындан грипп да жетди. 

Предпринимательлеге себеплик этерге ахшы амал

Предпринимательлеге тыш къыралладан партнёрлары бла тюбеширге себеплик этген «Мени экспортум» платформада (https://национальныепроекты.рф/projects/eksport) «Бизнес-миссияла бардырыу» деген сервис ишлеп башлагъанды.