Бел бау хатадан сакълайды

Къырал автоинспекцияны къуллукъчулары «Къоркъуусузлукъну бел бауу»  акцияны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ала бу жаны бла эки мингден аслам бузукълукъ этилгенин ачыкълагъандыла.

Инспекторла жолда жюрюуню жорукъларын сакъламагъанланы тыяр умут бла тохтаусуз тинтиуле ётдюредиле. Профилактика ишлени кезиуюнде къоркъуусузлукъну бел бауун такъмагъан  1801 водитель эм 142 пассажир  административ жууаплылыкъгъа тартылгъандыла. Сабийлени машинада жюрюуню жорукъларын тутмагъанлагъа да 112 административ материал къуралгъанды. 

КъМР-ни къырал автоинспекциясы РФ-ни Законодательствосуна кёре машинада къоркъуусузлукъ бел бау такъмагъанлай айланнганлагъа административ тазир 1000 сом салынады, деп эсге салады.

Къоркъуусузлукъну бел баууну хайырлылыгъы ишеклик туудурмазгъа керекди, ала адамланы саулукъларын чып тюшюуден кёп кере сакълагъандыла. Болсада аланы унутуп неда биле тургъанлай къысмагъанла уа тюбейдиле, аланы керексиз затха санагъанла да бардыла.   

Водительле бла пассажирле, эсигизде тутугъуз: сизни къоркъуусузлукъну бел бауун тагъаргъа административ жууаплылыкъ угъай, жашауугъузну эм саулугъугъузну сакъларгъа итиндирирге керекди.

Холамханланы Алима.
Поделиться: