Календарь событий

06 декабря 2022

Хайырланылгъан ток ючюн тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияла хайырланылгъан ток ючюн «Россети Северный Кавказ» биригиуге бир миллиард сомгъа жууукъ берликлери барды. Ол санда быйыл аланы борчлары 330 миллион сомгъа кёбейгенди.

Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню, Нальчикде Ара рынокну таматасы Бабаланы Заурну башламчылыгъы бла эм арендаторла да къошумчулукъ этип, энчи операция баргъан жерге гуманитар болушлукъ жыйылгъанды. Аны солдатлагъа бла Россейни жангы регионларында жашагъан мамыр адамлагъа ашырлыкъдыла.  

Зыбыр къалгъан-къулгъанланы жарашдырлыкъдыла

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

Подстанция танг кесек адамны ток бла жалчытады

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге "Россети Северный Кавказ" биригиуню пресс-службасындан билдиргендиле.

Эл мюлкден хапарла

Быйыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде уруннганлары 86 тюрлю техника сатып алгъандыла. Ол санда 78 трактор, будай ургъан 7 комбайн эм мал аш жарашдыргъан комбайн. 

Чюелдини юсюнден жыр эм таурух

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады. Адам уллу жашап келген мингле бла саналгъан заманда ёмюрлюк болгъан затла – адамлыкъ, кертичилик, хатерлик, сюймеклик, ийнаныу…– аланы бизге жууукъ этедиле. Ала миллет ауузунда сыйдамланнган жырлагъа киргенлери уа бизни къарт ата-бабаларыбызны терен акъыллары, жютю кёзлери, жюрек сезимлери болгъанына шагъатлыкъ этедиле. Ёмюрле тюрленселе да, миллет къурагъан жырла бийик даражалы болуп тургъанларына къайтып тюшюнесе.

Билим бериу учрежденияланы жангыртадыла

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи. 

Жандауурлукъ ишлери ючюн ыспас сёзле айтылгъандыла

«Единая Россия» туугъан кюнюнде волонтёрлагъа эмда жандауурлукъ жумушла бла кюрешгенлеге  партияны чомартлыкъ ишлерине къатышханлары ючюн ыразылыкъларын билдиргенди. Бюгюнлюкде уа партиягъа къыралда 10 мингден аслам адам болушадыла.

Эсин, кёлюн да бардыргъан жумушуна бере, ахшы жетишимлеге жетеди

Созайланы Иналны къызы Курданланы Жанна  алимлик жолунда кёплеге сейир болгъан тинтиулени бардыра, ышаннгылы жетишимлеге жетгенди.

Къыстау нартюхню орадыла

Черек районну аграрчылары мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Быйыл мюлклени барында да  нартюхню 2355 гектарда салгъандыла. Ол былтырдан иги да кёпдю.    

Къош къаймакъны татыуу балдан игиди

Тауда жашау этген не къыйын эсе да, таулула жашауларын бек тап къурай билгендиле.