Календарь событий

05 декабря 2022

Терк районда футбол майданнга – толу ремонт

Республиканы Терек шахарында «Терк районда физкультураны бла спортну айнытыу» муниципал программаны чегинде футбол майданнга толу ремонт этиле турады.

Финансланы юсюнден портал

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла моифинансы.рф интернет-портал къуралгъанлы бир ненча жыл болады. 

Борчла этип тургъанланы хаталары бирсилеге да жетеди

Бизни республикада жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы электрокюч ючюн этген борчларыны битеулю ёлчеми бир миллиард сомгъа жете къалады. 

Газетлеге бла журналлагъа учуз багъасы бла жазылыргъа онг барды

Бешинчи декабрьден тебиреп онбешинчи декабрьге дери Россейни почта бёлюмлерини барысында да федерал газетлеге бла журналлагъа 30 процентге дери учуз жазылыргъа онг барды.

Биягъы жалгъан ичги

Право низамны сакълаучула юч тоннагъа жууукъ жалгъан этил спиртни сыйыргъандыла.

Бир арба жюк бичен

Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. 

Арыгъаны келтиргенди хатагъа

Быйыл 5 ноябрьде 34-жыллыкъ эр киши «Аргудан-Александровская» жол бла Александровская элге бара болгъанды. 

Насыбынгдан ачхычланы биреуге да ышанма

Жангызлыкъ…

Къышда къарда - бузда жыгъылмазча аякъ кийим керекди

Къышда аякълары учхалап жыгъылгъанла аз тюйюлдюле.  

«Элбрус» курортну айнытыргъа - 15,2 миллиард сом

Къабарты-Малкъарда «Эльбрус» тау-лыжа курортну айнытыргъа инвестиция халда 2024 жылгъа дери 15,2 миллиард сом берилликди. 

Гиппократны антына кертичилик

Редакциягъа телефон бла сёлешиу

 

Сейир эсепле туудургъан чемпионат

Футболдан быйылгъы чемпионат тарыхда бек сейир эришиуледен бириди дерге боллукъбуз. 

Жууаплылыкъны юсюнден сёлешгендиле

Нальчикни отуз ючюнчю номерли мектебини мурдорунда шахарны Билим бериу департаментини келечилери ата-аналаны битеулю жыйылыуларын бардыргъандыла. Ол а «2023 жылда тогъузунчу-онбиринчи класслада къырал эсеп аттестацияны къурау эмда бардырыу» деген темагъа жораланнганды.