Спорт

Спортчулагъа иги хорламланы тежегендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Чегем шахарда орналгъан физкультура-саулукъ кючлеу комплексде сумодан Чегем районну биринчи ачыкъ чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

Чегемде дзюдодан секция ачылгъанды

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды.

Майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда панкратиондан регионла аралы турнир ётгенди.

Тышына кетерге сюймегенди этген оноууна сокъуранмагъанды

Умутландыргъан гёжеф Шауаланы Малик  эркин тутушууда жетишимлери бла белгилиди. 

 

Камчаткадан келип да сынагъандыла кеслерин

Бу кюнледе Нальчик шахарда къатыш аскер тутушуудан - ММА-дан –юйрениу-жарау эришиуле ётгендиле.

Тохтаусуз жараула, талпыныулукъ да жетишимлени ёзеги

Элбрус районда  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну элледе бёлюмлеринде  грек-рим тутушуу бла кёп сабий кюрешеди. 

Элбрусчула саугъаланнганланы санында

Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну спорт гимнастикадан бёлюмюнежюрюгенле тюрлю-тюрлю  эришиуледе дайым жетишимли боладыла. 

Айырмалыла Москвагъа барлыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюн анга  Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде грэпплингден СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Биринчи кюнде Шимал Кавказны битеу субъектлеринден 360 спортчу къатышханды, экинчи кюн а кюйсюзге  250 чыкъгъанды. 

Битеукъырал эришиулеге къатышхандыла

Раменский шахарда дзюдодан «Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини саугъаларына» битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. Анга 18 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла, ала Россейни биринчилигинде тутушур ючюн эришгендиле.

Мария Ласицкенеде – «алтын»

Москвада «Лужники» спорт арада «Къарындашла Знаменскийлени мемориалы» башланнганды. Аны чегинде спортну 20 тюрлюсюнден эришиуле бардырыладыла, алада кеслерин 12-65-жыллыкъ 3 мингнге жууукъ атлет сынашырыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт