Спорт

Уста фрирайдчы, жигит къутхарыучу

Къабарты-Малкъардан фрирайдчы Ёзденланы Идирис къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай хазна къалмайды. Алгъа жыллада ол Сочиде «Роза Хутор» тау лыжа курортда Россейни фрирайддан кубогуну биринчи кезиуюнде экинчи жерни алгъанды, Францияда эришиуден да кюмюш майдалны келтиргенди.

Саулукъну сакълар ючюн, кюн сайын физкультурагъа заман бёлюрге

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады. Анга шагъатлыкъгъа бизни ёмюрню, бурун цивилизацияланы да тёрелерин келтирирге боллукъду, хар миллетни кесини энчи методикалары болгъанды. Аланы барысын да уа бир жорукъ бирикдиргенди – инсаннга ауруулагъа хорлатмазгъа, хомух, эринчек болмазгъа, дайым къымылдаргъа, ишлерге керекди. Анга уа, бек биринчи, физкультура юйретеди.

АНГА ТАУЛАНЫ КЪАПЛАНЫ ДЕГЕНДИЛЕ

РСФСР-ни, СССР-ни да сыйлы тренери, Россейни табийгъатны сакълауда сыйлы къуллукъчусу, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, «Сыйлылыкъны белгиси» орденни кавалери,  отуз беш жылны ичинде Къабарты-Малкъарда Альпинизмни федерациясыны председатели, кёп жылланы ичинде республиканы Министрлерини советини уучулукъ жаны бла управлениясыны къуллукъчусу болуп тургъан  Залийханланы Чокканы жашы Хусей  миллетибизни хайт деген жашларындан бири эди.

Спорт сынамын андан ары ёсдюреди

Токиода  оюнланы чемпиону Мария Ласицкене жангы стартлагъа хазырланыуну башлагъанды, деп билдиргенди аны тренери  Геннадий Габрилян.

Мисирланы Исмайыл – Европаны чемпиону

«Оренбуржье» спорт-маданият арада дзюдодан Европаны кубогу къуралгъанды. Анга Европаны бла Азияны 14 къыралындан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла. Россейни келечилери анда 35 саугъа къытхандыла.

От ёчюлтюучю жигит, башхалагъа болушургъа хазыр адам болургъа керекди

Саулукълу жашау бардырыуну, спорт бла дайым кюрешиуню магъанасы уллуду. Бютюнда сен къутхарыучу эсенг. Мисирланы Тимур Россейни МЧС-ини регионда управлениясыны экинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмюнде ишлейди, ич службаны сержантыды.

Ахшы тёреге кертичилей къалып

 Тырныауузну «Тотур» стадионунда  ветеранланы араларында футболдан тёрели регионла аралы турнир ётгенди. Ол бу жерли «Элбрус» команданы къауумунда ойнап тургъан Толгъурланы Аликге бла Муса Моловха жораланнганды.

Айтхылыкъ гёжеф болургъа итинип

Ёсе келген тёлюлени ариу халда юйретиуде, аланы кюч-къарыу, ниет жаны бла да чыныкъдырыуда спорт, айхай да, уллу магъананы тутады. Гитче гёжефлени араларында эришиуле уа хорламгъа итиниулюклери бла абаданланы араларында бардырылгъанларындан артха къалмайдыла. Жабелланы Халитди пллай умутландыргъан спортчуларыбыздан бириди.

Къутхарыучула асламлы спортну айнытыр жанлыдыла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда  Баш управлениясыны «ЦУКС»  командасы республиканы футболдан любитель лигасына къатышады.

Олимпиадалы чемпион – Тюркню къарачайлы гёжефи

Шёндю спортну сюйгенлени байрамы – Олимпиада оюнла – барадыла.  Токиогъа дунияны хар жеринден да спортчула жыйылып, къарыуларын сынайдыла, майдалланы юлешедиле. Аланы арасында уа бизни жерлешлерибиз болгъанлары да ёхтемлендиреди – Мусукаланы Исмайыл, Мария Ласицкене эм Михаил Акименко.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт