Бийик жетишимлеге итине

Элбрус районну олимпиада резервли школуну каратеден бёлюмюню спортчусу Керим Алихаджиевге эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн «Россейни спортуну устасы» деген ат берилгенди.  

Керим жарау этип башлагъанында анга беш жыл да толмагъан эди,  деп билдиреди тренери Руслан Нахушев. Жыл бла жарымны юйреннгенинден сора, ол Элбрус районну тыш республикаладан да спортчула къатышып бардырылгъан биринчилигинде хорлагъанды, усталыгъын терк ёсдюре, гитчелегинден да жетишимли гёжеф болуруна ышандыргъанды. Онтёрт жылына дери район, республика, регионла аралы турнирледе бир кере къытдырмагъанды, ол угъай, къарчшы спортчулагъа бир балл да бермей, кёп кере майдалланы алгъанды. Аламат техникасы, терк тепгени эм сермешни бардыргъанда мычымай оноу эте билгени – ала барысы да анга къырал эм халкъла аралары даражада да жетишимли болуруна себеплик этгендиле. Жангызда арт кезиуде ол «Москва – каратени дуниясы», «Россейни ышаныулары», «Шуёхлукъну кубогу», «Каспийни кубогу», «Кавказны кубогу» деген эм кёп башха эришиуледе хорлагъанды неда саугъаланнганланы къауумуна къошулгъанды. Эр киши команданы санында Бирлешген Араб Эмиратлада халкъла аралы эришиуледен «доммакъ» бла къайтханды. Декабрьны ахырында Южно-Сахалинскде къыралны 18-20-жыллыкъ спортчуланы араларында биринчилигинде, кюмюш майдалны къытып, Россейни жыйымдыкъ къауумуна киргенди, аны санында энди абадан жыл санда эришиулеге хазырланырыкъды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: