Спорт

Республиканы спортчулары – эм кючлюлени санында

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

Къууандыргъан хорлам

Бу кюнледе Бирлешген Араблы Эмиратланы Абу-Даби шахарында дзюдодан «Уллу шлем» турнир бардырылгъанды. 

Спортну усталары болгъанланы алгъышлагъандыла

Республиканы Спорт министертвосунда жетишимли болгъан гёжефлеге къууанчлы халда «спортну устасы» деген атла берилгендиле, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Умуту айтхылыкъ гимнастка болургъады

Малкъондуланы Русалина жаш умутландыргъан спортчуларыбыздан бириди, кеси да спортну эм ариу, аны бла бирге уа къыйын тюрлюсюн сайлагъанды – гимнастиканы. 

Уллу борчланы салып тамамлагъанла

Элбрус районда грек-рим тутушуу спортну эм айныгъан тюрлюсюдю десек, жангыллыкъ тюйюлбюз.

Къаршчыларындан кючлюрек болгъанды

Грозныйде онсегиз жылгъа эм жыйырма жылгъа дери спортчуланы арасында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Отарланы Омаргъа жоралагъандыла

Тырныауузну «Бахсан» спорт-саулукъландырыу комплексинде, айтхылыкъ жырчы, Къабарты-Малкъарны бла Къарачай Черкесни халкъ жырчысы Отарланы Омаргъа жораланып, бильярддан эришиуле ётгендиле. Алагъа иги кесек спортчу къатышханды. Аланы барысын да Таукенланы Мурат озгъанды. Экинчи жерге Чомартланы Магомет чыкъгъанды, Заур Кантлоков а ючюнчю болгъанды.

«Саула ючюн, ёлгенлени унутмазгъа!»

Ма аллай социал проектни чеклеринде Тырныауузну картодромунда картингден ачыкъ республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Ала Афганистанда ёлген интернационалист аскерчиле Хаджиланы Юрийге бла Арсен Шамурзаевге жораланнгандыла. Ала  Афганистанны ветеранларыны союзуну эмда Элбрус районда аллай организацияны башламчылыкълары бла къуралгъандыла.

Картингден – къууандыргъан кёрюмдюле бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Усть-Лабинск шахарда картингден Россейни Кубогу ётгенди. Анга беш къауум къатышханды: «Мини» (8-11 жыл), «Кадет» (10-13 жыл), «Супермини» (10-13 жыл), «ОК-junior» (12-15 жыл) эм «Миллет-юниор» (12-15 жыл).

Жетишимли къауум

Бу кюнледе Псыгансу элде кикбоксингден кезиулю ачыкъ эришиуле ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт