Спорт

Ата журтну намысын бийикге кётюрген

КъМР-ни 100-жыллыгъына

2004  жылны 23 августунда ёмюрде биринчи кере бизни жерлешибиз, малкъар миллетни жашы, Тырныауузну ауур атлети, рекордсмени Аккайланы Хажи-Мурат, сермеп алып, 185 килограмм, ёрге тюртюп да 220 килограмм кётюрюп, жай Олимпиада оюнлада кюмюш майдалгъа тийишли болгъанды. Ол болгарлы ауур атлетден жаланда эки килограмм бла 500 граммгъа аз кётюргенди.

«Сабийлени юйретирден алгъа, тренер кеси да приёмланы уста эте билирге керекди»

Таэквондодан тренер Дадуланы Азамат Нальчикденди, Къабарты-Малкъар къырал университетни Физкультура эм спорт факультетин тауусханды. Ол 100 килограмм ауурлукъ къауумда сермешеди, тренер болуп, сабийлени, абаданланы да юйретеди.

Къыйынына – бийик багъа

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилерине къууанчлы халда «Россейни туристи» деген белгилени бла шагъатлыкъ къагъытланы бергендиле.  

Дзюдочуларыбыз къыралны биринчилигине айырылгъандыла

Армавирде 21 жыллары толмагъан дзюдочуланы араларында битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. 

Уллу жетишимлеге итине

Ангелина Лазаренко – республикабызны эм умутландыргъан жаш спортчуларындан бириди. Тренери Этезланы Владимирни башчылыгъында ол единоборстволаны талай тюрлюсюнде жетишимли болгъанды, спортну устасына кандидатны нормативин толтургъанды эм бютюн уллу хорламлагъа итинеди.

Гёжефни жетишимлеринде тренерни къыйыны уллуду

Кёп болмай Тыва Республиканы Къызыл шахарында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды.

Кубок - тырныауузчулада

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан регионла аралы турнир болгъанды, ол жер-жерли футболчула Толгъурланы Аликни бла Муса Моловну хурметлерине аталып къуралгъанды.

Эм бийик багъа – Къабарты-Малкъаргъа

«Жемчужина Кавказа» круиз поезд Нальчикни вокзалына онунчу кере келеди. 

Къоркъуусузлукъну жалчытыр муратда

Быйылны 1 июлюндан башлап экскурсоводла, гидле-тилманчла, инструкторла-проводникле да ишлерин бардырыр ючюн аттестатацияны ётерге керекдиле. Аны юсюнден республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков Регионнга оноу этиу ара бла тюзюнлей эфирни кезиуюнде айтханды.

Къадалып кюрешсенг, итинсенг, не къыйын муратынгы да толтураллыкъса

Елена Продунова битеу дуниягъа аты айтылгъан гимнасткады. Ол Россейни спортнуну устасыды, Дунияны, Европаны чемпиону, Олимпиадалы оюнланы эки кере призёруду. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт