Календарь событий

22 апреля 2024

«Жигитлени кезиую» - оноучуланы сайлайды

Энчи аскер операциягъа къатышханланы бла ветеранланы «Жигитлени кезиую» деген президент билим бериу программагъа къошар ючюн бардырылгъан сынаула бошалгъандыла, деп билдиреди кесини телеграм-каналында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков.

Тана сындыргъан жумуртхала

Бизни миллет къачан да айтыулары, нарт сёзлерини терен магъаналылыкълары бла да кёп санлы халкъладан артха къалмагъанды. Жашауну ачыкълагъан, аманны бла игини суратлагъан, хыйлачылыкъны бла ачыкъ жюреклиликни кёргюзтген жомакъла, хапарла бла тамсиллерибиз иги кесек бардыла. Ма бюгюн да сизни аллай бир хапарчыкъ бла шагъырей этерге сюебиз. Сёз а анда улутхачылыкъны юсюнденди.

Жерлерибизни тюз атларын сакъласакъ тюз болур эди

Кеси кесибизге къалай болсакъ да, тышындан келген адамгъа хар заманда да иги болургъа кюрешгенбиз. Аны кёлюн алайыкъ ансы, бизден къорагъан окъуна этсин. Артдан-артха уа ол къалай эсе да тёреге айланып барады. Алай хар затны бир чеги болургъа керекди.

«Сабийлени туугъан жерлерине, тилге сюймекликлерин ёсдюргенлей турабыз»

Бабугент элде жашагъан Чофанланы Жамал миллетини керти жашыды, адетге, намысха къаты болгъан инсанды. Къужонланы Магометни къызы Майрышхан, огъурлу ана, кёп жылланы Бабугентни кадет школунда, бюгюнлюкде уа элни орта школунда математикадан окъутады. Жамал бла Майрышхан, жыйырма тёрт жылны бир бирге хурмет эте, беш сабий ёсдюредиле. Юйюрню, жашау болумланы юсюнден болгъанды Майрышхан бла ушагъыбыз да.

Водительле изленедиле

«Нальчикский транспорт» муниципал унитар предприятие «Д» категориялары болгъан водительлени шахарны ичинде маршрутлагъа ишге чакъырады. 

Юлюшлю къурулушда ахшы амал

Юлюшлю къурулушда эскроу-счёт деген амал чыкъгъанлы талай жыл болады. Анга кёре кёп фатарлы юй сюерге умут этген компания, къурулушну алгъынча ахчаны адамладан жыйып угъай, жаланда кесини финансларын неда банкдан алгъан кредитни хайырланып бардырыргъа боллукъду. 

Сёз нёгер тапхан бир-бирде болмагъанча къыйынды…

Бир кюн редакциягъа биреу сёлешеди да, былай хапарлайды: «Мени атым Рафшанды, тукъумум Хигу.  Нальчикде он жыл жашагъанма. Насыплы жылла эдиле ала! Черкесланы Лариса башчылыкъ этген сокъурланы биригиуюнде къаллай бир байрамла болуучу эдиле.

Магъаналы жумушха тири къатышайыкъ

Хурметли жамауат!

«Депутатха туугъан журту ючюн къайгъыргъан адамла келедиле»

Уяналаны Рамазанны жашы Азрет Къашхатауну жер-жерли самоуправление советине башчылыкъ этеди. Ары дери уа ол шахарны администрациясыны таматасы болгъанды. РФ-ни Жер-жерли самоуправление органларыны кюнюню аллында биз Азрет бла бу эки ишни араларында башхалыкъланы, муниципал органлада депутатланы магъаналарыны бла Къашхатауну депутатлары тамамлагъан жумушланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.