Календарь событий

06 апреля 2024

Ахчаны къоратханды

Экономикада аманлыкълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, полициячыла бла бирге Элбрус районда почта бёлюмледен бирини башчысыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.

Ахшы ызы бюгюн да унутулмагъанды

Бу кюнледе Къарачайны бек белгили адамларындан бири – жарыкъландырыучу, художник Крымшаухалланы Пашаны жашы Ислам жаратылгъанлы 160 жыл болады.

Къонакъбайлыгъын кёпле сынагъандыла эм жаратхандыла

Ара шахарыбыз Нальчик жолоучуланы кесине не заманда да тартханды. Аны къуралыу жолуна къарасанг, Нальчик кёп шахарладан  гитче, жаш да болгъанлыкъгъа, тарыхы байды. Озгъан ёмюрлени биринчи жарымында окъуна мында белгили революционерле, искусствону келечилери, жазыучула да кёп болгъандыла. Ала  Нальчикде тургъан кюнлерин уллу сюймеклик  эмда жюрек жылыулукъ бла  эсгергендиле.