Спорт

«Саула ючюн, ёлгенлени унутмазгъа!»

Ма аллай социал проектни чеклеринде Тырныауузну картодромунда картингден ачыкъ республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Ала Афганистанда ёлген интернационалист аскерчиле Хаджиланы Юрийге бла Арсен Шамурзаевге жораланнгандыла. Ала  Афганистанны ветеранларыны союзуну эмда Элбрус районда аллай организацияны башламчылыкълары бла къуралгъандыла.

Картингден – къууандыргъан кёрюмдюле бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Усть-Лабинск шахарда картингден Россейни Кубогу ётгенди. Анга беш къауум къатышханды: «Мини» (8-11 жыл), «Кадет» (10-13 жыл), «Супермини» (10-13 жыл), «ОК-junior» (12-15 жыл) эм «Миллет-юниор» (12-15 жыл).

Жетишимли къауум

Бу кюнледе Псыгансу элде кикбоксингден кезиулю ачыкъ эришиуле ётгендиле.

Алты майдал бла къайтхандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре бу кюнледе Элиста шахарда  грек-рим тутушуудан Совет Союзну Жигити генерал-полковник О.И. Городовиковну хурметине жораланнган  Битеуроссей эришиуле ётгендиле.

Жерлешибиз - Россейни чемпиону

Майкопда дзюдодан Россейни чемпионатында Къабарты-Малкъардан спортчу Алим Балкаров чемпион болгъанды, деп билдиргендиле эришиулени къурау комитетинден.

Тюнене, 23 сентиябрде Майкопну «Якуб Коблев» спорт арасында Россейни чемпионаты ачылгъанды, анга къыралны 61 регионундан 530 спортчу къатышадыла.

Бизни жерлешибиз беш кере тутушханында да, ол санда тёртюсюнде арсарсыз хорлап, 66 килограмм ауурлукъда Россейни чемпиону болгъанды.

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Бу кюнледе "Динамо" обществону "Горизонт" къонакъ юйюнде "Патриотда" аскер-патриот паркда ведомствола аралы Битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Аскерчиле спортну прикладной тюрлюлеринде кючлерин сынагъандыла. Кеслери да биринчи кере комплекс халда олимпиада маталлы бардырылгъандыла.

Беш майдал бла къайтхандыла

Бу кюнледе Волгоград шахарда дзюдодан спортну устасы Евгений Погореловну хурметине тёрели Битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Битеуроссей студент оюнлагъа хазырланыуну сюзгендиле

Бу кюнледе  Шимал-Кавказны исскусстволаны  Шимал-Кавказ къырал институтунда  болгъан жыйылыуда  сёз   "Аскер искусстволаны  Битеуроссей студент  оюнларыны" юсюнден баргъанды.

Гёжефлерибиз финалгъа чыкъгъандыла

6-7 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» универсал спорт комплексде бел баулада тутушуудан Россейни Чемпионаты болгъанды. Анга къыралны 29 регионундан эркин эм классика тутушуу бла кюрешген 250 гёжеф къатышхандыла.

Жетишим болдургъан спортчулагъа - къырал саугъала

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Буйругъуна кёре, Россейни спортдан сыйлы устасы, Олимпиада оюнланы чемпионкасы Мария Ласицкене физический культураны  бла спортну айнытыргъа салгъан къыйыны эм  спортда кёргюзтген бийик кёрюмдюлери ючюн «Къабарты-Малкъарны алында къыйыны ючюн» деген орден бла саугъаланнганды.

Спортда бийик кёрюмдюлени болдурургъа салгъан къыйыны ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Геннадий Габриляннга алгъышлау этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт