Спорт

«Элбрусну саугъалары» ючюн къаты кюрешде

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ. РФ» акционер обществону директору Хасан Тимижев, аны орунбасары Беккаланы Хыйса, КъМР-ни спорт министри Хасанланы Ислам, Россейни Тау-лыжа спортдан федерациясыны президенти Леонид Мельников, Россейни Фристайлдан федерациясыны президенти Алексей Курашов къатышхандыла.

Битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди. Ол 2007-2012 жыллада туугъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Анда Нальчикден, Баксанёнокдан, Урвандан эм Теркден 100-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Команда эришиуледе ючюнчю жерни алгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Калуга шахарда тхэквондодан XI жай спартакиаданы ахыр кесеги ётгенди. Ол Россейни окъуучуларыны араларында бардырылгъанды. Ары къыралыбызны къыркъ тёрт регионундан 300-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Ахшы хорламла

Бу кюнледе Чегем шахарда боксдан «Халкъланы шуёхлукълары» деген регион турнир бардырылгъанды.  

Даражалы турнирде – «доммакъ»

Калининград шахарда тхэквондодан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда къыралыбызны 57 регионундан 12-14-жыллары толгъан мингнге жууукъ спортчу кеслерин сынагъандыла.

Даражалы турнирде – «доммакъ»

Озгъан ыйыкъдаУльяновск шахарда ММА-дан Битеуроссей турнир ётгенди. Ол Украинада энчи аскер операцияны кезиуюнде ёлген Пётр Минеевни хурметине бардырылгъанды. 

Хорлагъанла Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Севастополь шахарны дзюдо федерациясыны саугъалары ючюн битеуроссей эришиуле ётгендиле. 

Минги таугъа сынамлы ёрлеучюле чыгъарыкъдыла

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду. Анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 инсан чыгъарыкъдыла.

Республиканы Правительствосу телеграм-каналында билдиргеннге кёре, «Эльбрусиадагъа» къатышыргъа заявка асыры кёп адамдан келгени себепли, бюгюнлюкде аланы саны 200-ден атлагъанды, Россейни Альпинизмден федерациясы (ФАР) бу ишге жангызда таулагъа ёрлеуден сынаулары эм ФАР-да членствосу болгъан адамла къатышырча чек салгъанды.

Чирик кёлде – Россейни чемпионаты

Республиканы Черек районунда, Чирик кёлледе, фридайвингден Россейни чемпионаты болгъанды. 

Футболдан, шахматладан да зауукълу эришиуле

 «РусГидро» обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде гитче футболдан, шахматладан, чабыудан, велосипедледе учуудан эришиуле бардырылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт