Календарь событий

08 апреля 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Намыс болмагъан жерде насып болмагъанына ийнанып жашагъанды

 Журналист жолла бизни кёп жерлеге жетдиредиле, кёп адамла бла тюбешдиредиле. Аланы бирлерин унутаса, башхалары уа эсден кетмей, жюрегингде бир огъурлу ыз къоядыла. Ма бу жол мени къадар аллай адам бла тюбешдиргенди. Ол Шауаланы Ахматны жашы Алимди. Аны бла ушакъ эте келгенибизде, ол къарт анасыны юсюнден жазарымы тилеп, аны сейирлик къадарыны юсюнден ким да эс бурурча хапар айтханды.

Игилендирирге тийишли жерле

Къабарты-Малкъарда  «Жашау журт эм шахар болум»  миллет проектге кёре   танг кесек жер игилендириледи. Аны чеклеринде  тюзюнлей къол кётюрюу бла   тапландырыллыкъ жамауат тийрелени айырыргъа онг тапдырады.  Быллай конкурс  хар инсанны оюмун билирге онг береди.   Бу жол он кюнню ичинде  анга 6 минг  адамгъа жууукъ  къатышханды. Аланы жартысы  1,5 минг чакълы волонтёрну  болушлукъларын эм башхалары да  Къырал жумушланы тамамлау сервисни хайырланнгандыла.

Холам-Бызынгы тарыны жер-сууу

Алгъаракълада адабан адамларыбыздан жер-суу атланы жазып алгъан эдим. Ала бла бу жолгъу материалда сизни да шагъырей этерге излейме. Башлагъан Бабугент тийресинден этерикбиз. Интернатдан ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да кукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

Ораза тутханма деп, тынчайып къалыргъа жарамайды

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай ахырына жете келеди. Ораза тутханлагъа Аллаухуталадан саугъаны, Къадар кечени, фитир садакъаны юслеринден  Аль-Азхар ислам университетни выпускниги «Ислам в Евразии» регионла аралы дин газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи  айтады:

 

«Умутну бир заманда да юзерге жарамайды»

Керекмиди къоркъургъа онкология аурууладан? Хау, ала жайыла барадыла, алай аны бла бирге, кёп саусузла диагнозларын билгенден сора багъылып,  жашау бардырадыла.  КъМР-ни онкодиспансерини хирургия бёлюмюню онкологу Жашууланы Асланнга  бусагъатдагъы  болумну юсюнден бир талай соруу бергенбиз.