Тырныауузчула майдалла бла къайтхандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Александровское элинде Александровский округну каратени  WKF тюрлюсюнден ачыкъ биринчилиги ётгенди. Бу турнирге къатышыргъа Ставрополь крайны шахарларындан эм Къабарты-Малкъардан 200 спортчу къатышхандыла.

Анда Аскер тюйюш искусстволаны коммерциалы болмагъан «Барс Тырныаууз»  деген акционер биригиуюню келечиси алчы жерледен бирине тийишли болгъанды. 12-13-жыллыкъланы къауумунда эрише, Умар Эминов доммакъ майдалны алгъанды. Жаш спортчуну тренерле Этезланы Владимир, Умар Эминов, Гияс Абушов бла Арсен Губашиев юйретедиле. 

Дагъыда Пятигорск  шахарда каратени бу тюрлюсюнден «Биринчи хорламла» деген ат бла Ставрополь крайны ачыкъ биринчилиги болгъанды.  Башда аты айтылгъан академияны сохталары  бу эришиуледен жети майдал бла къайтхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында Амир бла Алим Абушовла, Айша Абушова, Салим Салихов, Умар Эминов  алтын майдалла алгъандыла. Кюмюш майдалгъа  Салима Эминова да тийишли болгъанды. Апсууаланы Залим а, финалда Умар Эминовха хорлатып, экинчи жерге чыкъгъанды. Былайда  Самийя Эминованы да белгилерчады. Ол «доммакъ» ючюн сермешде хорламны ычхындырып, тёртюнчю жерни алгъанды.

Темуккуланы Асият.
Поделиться: