Календарь событий

23 апреля 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Льготачыла тёлеулерин жарымын артха къайтараллыкъдыла

Федерал льготачыла ЖКХ-ны жумушларына къоратылгъан ахчаны 50 процентин къайтарыр онглары боллукъду.

Патриот сезимлени айныта

Бу кюнледе Кёнделенни Энейланы Тимур атлы 4-чю номерли школуну башланнган классларыны 84 окъуучусу «Орлята России» деген Битеуроссей биригиуге къошулгъандыла. Бу программа «Россей Федерацияны инсанларын патриот жаны бла юйретиу», «Билим бериу» федерал миллет проектлени жашауда хайырланыуларыны бир тюрлюсюдю.

Тюзлюк тюзде къалмаз

Эртте-эртте эки къарындаш болгъандыла. Аланы бири жарлы, бири уа мал иеси болуп жашагъанды. Бай къарындашны аты Къасай, жарлы къарындашны аты уа Ийнал эди.

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле. Яникойда да аллай майдан ишленнгенли бир 9-10 жыл болады. Ол кече-кюн да къуру турмагъанлай, сабийле къауум-къауум болуп, анда футбол ойнагъанлай турадыла.

Узакъ ёмюрню мурдору

КъМР-ни оноучуларыны башламчылыкълары бла онкология араны мекямыны къурулушу андан ары бардырылады. Аны 2025 жылда битдирирге белгиленеди. Аны юсюнден КъМР-ни Парламентинде къуралгъан «тёгерек столда» саулукъ сакълау министрни  орунбасары Заурбек Батыров билдиргенди.

Миллетни къыраллыгъын белгилейди

Хурметли жамауат!                                                                                                           

Махтаулу уланларыбыз

Кереметланы Хыйсаны эки уланы Зариф бла Зафир миллетибизни жигит жашларыдыла. Ала контракт жазып, энчи аскер операциягъа биринчи кюнледен бери къатышадыла. Жашла Дербентни къырал университетинде юристле хазырлагъан факультетде тёртюнчю эм бешинчи курслада окъуй турадыла.

Адамны ариулугъу ич дуниясы бла къаты байламлыды

Неди ариулукъ? Адамны нюрю? Ышаргъаны? Огъурсузла уа боламыдыла ариула? Табийгъат саугъалагъан сыфатны къалай сакъларгъа керекди терк бузулуудан? Бу соруулагъа жууап излей, косметолог Хуболланы Мадина бла тюбешгенбиз.