Спорт

Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Уфа шахарда грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Жетишимли дзюдочу, огъурлу ана

Гузеланы Азретни бла Черкесланы Зухураны къызлары Зурият спорт бла  жети жылында кюрешип башлагъанды, ол заманда аны спрт гимнастикадан секциягъа берген эдиле, анда бир жыл жарау этгенди.

Спортчуларыбыз – эм кючлюлени санында

Рязаньда тхэквондодан  «Кубок Рязанского Кремля» деген аты бла жаш спортчуланы араларында эришиу къуралгъанды. Аны биринчи кюнюнде, алтышар сермеш бардырып, кюмюш майдалланы Созайланы Артур (37кг.) бла  Казбулат Казанчев (49кг.) къытхандыла.

Айырмалылагъа ахча саугъала

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ё

Хорлагъан округда тутушурукъдула

«Нальчик» спорт комплексде грепплингден эришиу къуралгъанды. Ол «Къабарты-Малкъарда терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» программаны чегинде «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла ётгенди.

Курскдан – ахшы эсепле бла

Курскну спорт-концерт арасында дзюдодан «А» класслы битеуроссей эришиуле болгъандыла, алагъа къыралны 15 регионундан 175 спортчу къатышхандыла.

Хорлагъан спорчтулагъа – ыспас сёзле, ахшы тежеуле да

 Республиканы Спорт министерствосунда Россейни ММА-дан биринчилигине хорлагъан жаш спортчула бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысыны орунбасары Аналаны Аслан бардыргъанды. 

Сабий спортну айнырына къайгъырып

 РусГидро обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде СССР-ни спортуну устасы Александр Апшевни хурметине футболдан турнир болгъанды. Анга Нальчикден, Каспийскден, Владикавказдан, Новороссийскден бла Ставропольдан 7 футбол школну къауумлары къатышхандыла.

Терроризмге къажаулукъларын эришип кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

«Аскер искусствола жашауумда энчи ыз къойгъандыла»

Бюгюнлюкде режиссёр, редактор Къойчуланы Джамиляны алгъаракълада умутландыргъан таэквондочуларыбыздан бири болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт