Спорт

Гёжефлерибизде – 40 майдал

Москва областьны Покровское элинде тхэквондону GTF тюрлюсюнден кубогу эм биринчилиги бла бел бауланы фестивалы къуралгъандыла. Энчи эм командалы эсепледе хорлам ючюн къыралны аслам регионундан 1500-ден аслам спортчу сермешгендиле.

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла  ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Бу айда ол Европаны чемпионатында «алтынны» къытып къууандыргъанды. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйни мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.

«Элни хунерли, саулукълу жаш тёлюсю мындан ары да спортда жетишимли болурларына ийнанама»

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли  орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди. Атасы Малик, жаннетли болсун, кёп жылланы  школгъа директорлукъ этип,  бет жарыкълы ишлеп тургъанды.  

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди. Бу клубха жюрюген жашчыкъла уа жетишимлери бла дайым къууандыргъанлай турадыла, ала республикада, андан тышында бардырылгъан даражалы эришиуледен майдал къытмай къайтмаучудула. Малкъар халкъны жангырыу кюнюню аллында Илияс бизни ушакъ нёгерибиз болгъанды.

Спортчу къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол бла тюйюшюуде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю жетишимлеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Майдалла да къыта, адамлыкълары, ариулукълары, субайлыкълары бла юлгюдюле

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхай да, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни   сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан - СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден а  Шимал Кавказны да чемпионуду.  

Азиялы командала малкъарлы жашны оюнун жаратадыла

Зумакъулланы Вячеславны жашы Алимни юсюнден мен алгъаракъда республиканы жашаууну юсюнден хапарлагъан интернет пабликлени биринде окъугъан эдим. Футболгъа сейирим не заманда да болгъанды, алай Алимни атын а бу жолгъа дери, нек эсе да, бир да эштмеген эдим. Бюгюнлюкде ол Тайваньны бийик лигасыны «Тайнань сити» деген футбол командасы ючюн ойнайды, ары дери Монголияда эришгенди. Малкъарлы жаш бла келишим озгъан жылны ахырында этилгенме. Битеу бу шартла  сейир кёрюнюп, аны бла ушакъ этерге кёлленнген эдим. Малкъар тилни билмегенин уллу жарсыу бла белгилеп, ол битеу сорууларыма интернет бла къысха заманны ичинде толу жууапла берип жибергенди.

- Тилни иги билмегениме бек жарсыйма. Аны сылтауун 90-чы жылланы аллында туугъанымда кёреме. Ол кезиу къыт заман болгъанын эсге ала, ата- анала сабийлерин, юйюрлерин жалчытыугъа берилип эдиле. Атам кёп жылланы «Черодейка» салонда кассир-бухгалтер болуп ишлегенди. Анам а дюгерлиди. «Дубкидеги» сабий тууулгъан больницада акушерка эди. Менден сора да, юйюрюбюзде тамата къарындашым барды. Ол да Москвада жашайды эм ишлейди.

Мырза-Бек бразилиячыны хорлагъанды

Тырныаууздан белгили гёжеф, Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школуну сохтасы Тебуланы Мырза-Бек  Карате Комбат профессионал къауумда бешинчи сермешин бардыргъанды. Шёндю Санкт-Петербургда жашагъан жаш Будапештде 61 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы арасында бек кючлю тутушуучуладан бири – бразилиячы Теик Силва бла – тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт