Календарь событий

12 апреля 2024

«Бийик жетишимлени кюню бла алгъышлайма!»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны жамауатын Космонавтиканы кюню бла алгъышлагъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Саулукълу болуугъа итиниу бла

Саулукъну халкъла аралы кюнюн жыл сайын апрельни жетисинде белгилейдиле. Ол саулугъуна аз да эс бургъан инсанлагъа бек
магъаналы байрамды.

Маданиятны айнытыугъа къайгъыргъанла

Жырла, ариу макъамла, тепсеуле хар миллетни да энчилигин кёргюзтген шартладыла. Алай халкъ аланы  айнытмаса, эс бурмаса, ёмюрлени жыйылып, тёлюден тёлюге сакълана келген хазна  тас болуп барлыгъы баямды. Хар халкъны да аллай усталыгъын сакълаугъа, сабийлени фахмуларын айнытыугъа себеплик этген а   Искусстволаны  Шимал-Кавказ къырал институтуду. 

Мектепни ток бла жалчытхандыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Басханда  электрокюч  ызлагъа жангы мектепни къошхандыла. Алай бла  социал магъаналы объектге  420 киловатт ток берилгенди. 

Газетге жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!

Жаш адамлагъа – не жаны бла да онгла

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи. «РФ-де Жаш тёлю политиканы юсюнден» федерал законнга тийишлиликде анга норматив, право, ахча-экономика, къурау эм башха мадарла киредиле. 

Аламгъа эмда кёп илму жангычылыкълагъа жолну ачхан таулу академик

Аламны тинтиу Жерде жашагъанлагъа кёп тюрлю онгла береди. Ол санда саулукъ сакълауда, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, промышленностьда, башха сфералада да.  Сёз ючюн, аламны жашырынлыкъларын ачыкълау Жерни астероидледен сакълауну амалларын ачыкъларгъа болушханды.