Спорт

Эришгендиле, гюлле да салгъандыла

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Ол 12-14-жыллыкъ жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары СКФО-гъа кирген алты субъектден 200-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Къаты жараула, сейир жолоучулукъла

Россейни садакъдан атдырыудан паралимпиада жыйымдыкъ командасы юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын республикада ётдюреди. Спортчула Хорламны кюнюнде Нальчикде «Ёлюмсюз полкну» къауумунда да баргъандыла.

Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Кенже» спорткомплексде дзюдодан Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир бардырылгъанды.

Карате адамны къарыулу, терк этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге юйретеди, огъурсузлукъну унамайды

 Настуланы Ислам умутландыргъан каратечилерибизден бириди, къыралны жыйымдыкъ къауумуну санындады. Ол Кёнделенде Настуланы Расулну бла Мёчюланы Лейляны юйюрлеринде туугъанды, бусагъатда Нальчикде жашайды.

Баскетболчу жаш «доммакъны» алгъанды

Бу кюнледе Беккиланы Харун баскетболдан «Локомотив Кубань» клубну арасында Россейни  биринчилигинде доммакъ майдалгъа тийишли болгъанды.

Читадан алты майдал бла

Бу кюнледе Чита шахарны «Мегаполис-Спорт» деген спорт комплексинде эркин тутушуудан Россейни  биринчилиги ётгенди. Ол онсегиз жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъанды

Къырымны кубогундан – онтёрт майдал

Симферопольда «Крым-СПОРТ» спорт-жарау этиу арада дзюдодан «Къырымны ара шахарыны кубогу» деген XVII жаш тёлю эришиу бардырылгъанды.

Апшевни мемориалына жер-жерледен жети команда къатышадыла

 Нальчикде Сабий стадионда футболдан XXV халкъла аралы битеуроссей турнир бардырылады, ол жыл сайын СССР-ни бла РСФСР-ни чемпиону Александр Апшевни хурметине аталып къуралады

Тхэквондочуларыбызны Сурдлимпиада оюнлагъа жибермегендиле

 Россейни Сурдлимпиада оюнлагъа къатышырыкъ командасына бизни республикадан эки спортчу – Мадина Сатушиева бла Татьяна Жилова – киргендиле, аны ючюн ала даражалы Европалы эм дуния чемпионатлада хорлагъан эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт