Спорт

Бир жолгъа – онтогъуз майдал

 «Кёнделен» физкультура-саулукъландырыучу комплексде грек-рим тутушуудан эришиуле ётгендиле. Алагъа  196 спортчу къатышханды: 2009-2011, 2008-2010 эмда 2006-2008 жыллада туугъанла.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды. 

«Хар ишдеча, спортну да жюрегинг бла сюйюп алай кюрешмесенг, магъанасы хазна болмаз»

 Улбашланы Назирни жашы Махмут Къабарты-Малкъар къырал университетни физика эм математика факультетин жетишимли бошап, кандидат диссертациясын да къоруулагъандан сора этген сайламы бла жашауун байларгъа аз да сюймегенин ангылайды. Ауур атлетика бла заманы бош кезиуде кюрешген жашны мураты спортну бу тюрлюсюнде жетишимли болургъа  эди. Алай бла ол Москвагъа атланып, анда жашауун жангыдан башлайды. Бек биринчиден ол Россейни физкультура, спорт, жаш тёлю эм туризм университетине киреди эм аны 2017 жылда жетишимли бошайды.

Окъуууна да сакъ, жарауларына да къаты

Гитче спортчула, сынамлары аз болса да, хорламгъа итиниулюклери, тириликлери бла абаданладан артха къалмайдыла. Ала, кюнден-кюннге усталыкъларын ёсдюре, атларын айтдырадыла. Аллайладан бири  Жаппуланы Къууанчды, ол дзюдогъа сабий саддан сора жюрюп башлагъанды, тренер Шауаланы Ханапийни къолунда юйренеди.

Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады. 

Россейни биринчилиги бла чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Избербаш шахарда кикбоксингден СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъанды. Ол «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары Чеченден, Ингушетиядан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.

Алчы жерлени чыкъгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Нальчикде «Спартак» стадионда дзюдодан Къабарты-Малкъарны чемпионаты ётгенди. 

Европаны чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Къазан шахарда единоборстволаны «Акъ Барс» арасында тхэквондодан Россейни чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

«Манга эришиулеге къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ категорияда  Ностуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды. Ол, абадан жыл сан къауумда сермеше, эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди. Ислам къыралны жыйымдыкъ командасына киреди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Жерлешлерибиз жетишимли болгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре бу кюнледе Омск шахарда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги ётгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт