Айырмалы дзюдочулагъа – ыразылыкъ къагъытла

Черек районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргенлерича, бу кюнледе Огъары Жемталаны 2023 жылда жетишимли болгъан дзюдочуларын республиканы Жаш тёлю ишлери жаны бла министерствосунда саугъалагъандыла. Алагъа Къабарты-Малкъарны спорт эм жамауат жашаугъа тири къатышханлары, спортда болдургъан уллу жетишимлери, саулукълу жашау бардырыуну оюмларын жайыугъа этген къошумчулукълары ючюн ыразылыкъ къагъытла берилгендиле.

Жаш адамланы алгъышлай, министрни орунбасары Ахметланы Артур алагъа мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди. Саугъаланнган дзюдочуланы араларында Баллиланы Расул, Маммеланы Даниял, Джанукуланы Эллина, Занкишиланы Имран, Аслан бла Амир, Уяналаны Саид, Дадуланы Муслим, Таукенланы Салим, Мусукланы Къууанч, Карим бла Рамзан, Хибийланы Дамир бардыла. Аланы хазырлагъан тренер Жангоразланы Хаким да ёсе келген тёлюлени Ата журтха сюймекликге юйретгени, республикада саулукълу жашау бардырыуну бла спортну пропагандасына салгъан къыйыны ючюн белгиленнгенди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: