Спорт

Европаны чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Къазан шахарда единоборстволаны «Акъ Барс» арасында тхэквондодан Россейни чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

«Манга эришиулеге къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ категорияда  Ностуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды. Ол, абадан жыл сан къауумда сермеше, эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди. Ислам къыралны жыйымдыкъ командасына киреди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Жерлешлерибиз жетишимли болгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре бу кюнледе Омск шахарда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги ётгенди.

Спартакиадада кючлерин сынарыкъдыла

Февральны ахырында Владикавказ шахарда садакъдан атыудан РСО-Аланияны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле. Анга Россейни къыбыла жанындан командала къатышхандыла. Эки кюнню ичинде 50-ге жууукъ адам эки бёлюмде эришгендиле: классика эм блочный садакъ атыуда.

Майдал ючюн – миллион

   Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйни мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.
 

Ачыулу къытдырыулагъа, кёл этдирген хорламлагъа да бай биринчилик

Россейни футболдан «Олимп» биринчилигин бла кубогун «Спартак-Нальчик», айхай да, ахшы башламагъан эди. Коронавирусну пандемиясыны хатасындан командала жарауларын энчи халда бардыргъандыла. Шуёхлукъ матчла кёргюзтгенлерича, спартакчыла аланы хайырлы ётдюрюрге жетишген эдиле. Алгъа ала «Интер-Черкесскни», «Машукну» ызы бла «Ессентукини» къытхандыла, айырмалы 5:0 эсепни да кёргюзтгендиле. Алай бла клубха алгъадан ышаныу уллу эди, ол ашыгъыулу болса да.

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъа тартханды. Ол, аз заманны жарау эте, тренерине, жууукъ-тенглерине да хорлаяллыгъын, фахмусу болгъанын кёргюзталгъанды. Алай эм уллу жетишимини аллында, саулугъуна чып тюшюп, анга муратындан айырылыргъа тюшгенди.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. 

Айтхылыкъ спортчуланы тышындан излемей, республикада хазырлайдыла

2009 жылдан бери «Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы аладыла. Бу ишни баш мураты сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт