Спорт

Эм кючлю команда – Къабарты-Малкъарны

Россейни МЧСИ-ни спартакиадасыны чегинде, Нальчикде «Спартак» стадионда министерствону СКФО-да Баш управленияларыны араларында гитче-футболдан эришиуле бардырылгъандыла.

Сабийле жараулагъа артыкъ бек тартынмай эселе да, артдан-артха сейирлери къозгъалады

 «Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ 2009 жылдан бери ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы  аладыла. Бу ишни баш мураты сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду. Бюгюнлюкде анда талай оюнчу къауумну хазырлайдыла, ала, эришиулеге къатыша, жетишимлери бла да къууандырадыла. Школда иш къалай къуралгъаныны юсюнден бизге тренер Цийкъанланы Ислам билдиргенди.

Новокузнецкден – бешмайдал

Новокузнецк шахарны «Богатырь» спорт арасындадзюдодан «А» класслы IX мастер битеуроссейэришиубардырылгъанды. ОлКузбассдадзюдонумурдорунсалгъанадамладанбири - Александр Бебениннихурметинеаталыпкъуралгъанды.

Къабарты-Малкъарданспортчулаандабешмайдалкъытхандыла. Алтын майдалныАлиханБалкизов (81кг.) къытханды, «кюмюшню» Цийкъанланы Ислам (66 кг.) алгъанды. ЮчюнчюжерлегеАлибекМидов (73кг.), Астемир Абазов бла Ильяс Мурзабеков (экиси да 90 кг.) чыкъгъандыла.

 

 

Ариулукъ хорлагъанды

 Бу кюнледе Нальчик шахарны Универсал спорт комплексинде эстетика гимнастикадан СКФО бла ЮФО-ну чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

Жигит генералны хурметине-тёрели турнир

Бу кюнледе Нальчик шахарны Универсал спорт комплексинде Абхазия Республиканы жигити, Совет Союзну сыйлы лётчиги, генерал-лейтенант Султан Асламбекович Сосналиевни хурметине  эркин тутушуудан  тюбешиу ётгенди

Алгъа - гимназиячыла чыкъгъандыла

 Нальчикде 14-чю номерли  гимназияда «Школ волейбол лиганы» финал оюнлары бардырылгъандыла.

Умутландыргъан регбичиле сынашхандыла

Нальчикдерегбиден (16 жыллары толмагъан спортчуланы араларында) эм регби 7 (18 жылгъа дери спортчула) ЮФО-ну бла СКФО-ну биринчиликлери бардырылгъандыла, алагъа бизни республикадан, Краснодар крайдан, Дагъыстандан бла Кърымдан спортчула къатышхандыла.

Уфадан – эки «алтын» бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Башкирияны  Уфа шахарында каратэден 12-13- жыллыкъланы  арасында Россейни биринчилиги ётгенди.

Жай эришиулени хорлам бла башлагъанды

 Къабарты-Малкъардан белгили дискобол Александр Добренький Адлерде А.А. Низамутдиновну саугъаларына бардырылгъан битеукъырал эришиуге къатышханды.

Иги кесек майдал бла къайтхандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Астрахань шахарны  «Звездный» спорт комплексинде  «Локо Дзюдо» битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Ала 2009-2012 жыллада туугъан   спортчуланы араларында ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт