Спорт

Къатыш единоборстволада - аслам майдал

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

Биринчи даражалы эришиуюнде - хорлам

Майкопда тёрели ушуну туйшоу, шуайцзяо и лэйтай бёлюмлеринде Россейни чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

Спортну юсю бла аман ниетледен сакълай

Къабарты-Малкъар Республкиада терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» къырал программаны чегинде «Нальчик» спорт арада грек-рим тутушуудан эришиу бардырылгъанды.

Европаны биринчилигине къатышырыкъды

Санкт-Петербургда каратеден «Надежды России» деген битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анда 54 региондан 1000-ден аслам спортчу эришгендиле.

Хорламла, саугъалаула, майдалла

2021 жыл пандемия ючюн чекле жашауну къайсы жанында да салыннгандыла, ол санда спортда да. Эришиуле, алгъынча, кёп спортчуланы, къараучуланы къатышыулары бла ётдюрюлмегенликге, болгъан а этгендиле, алада бизни гёжефлерибиз дайым хорлагъанларын да белгилерчады. Биз да, озгъан жылны эсеплерин чыгъара, аланы талайыны юсюнден билдирирге сюйгенбиз.

Бызынгылыла барысын да озгъандыла

Озгъан солуу кюнледе Къашхатауда, Черек районну Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитети къурап, сабийлени араларында турнир бардырылгъанды. Аны ётдюрюуню баш мураты уа ёсюп келген тёлюге аманлыкъчылыкъдан кенгде турууну магъанасын ангылатыу эди. 

Кюн сайын физкультурагъа жарым сагъатны табаргъа керекди

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.

Жаш гёжефле – жетишимлилени араларында

Калининградда эркин тутушуудан Г.И. Таропинни саугъаларына битеуроссей турнир къуралгъанды.

Даражалы эришиуледен – майдалла бла

Москвада грэпплингден Россейни чемпионаты бла дунияны биринчилиги бардырылгъандыла.

«Элбрусну кубогундан» - 27 майдал

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт