Спорт

Жаш боксчула сейир сермешле кёргюзтгендиле

Боксну халкъла аралы кюнюне жораланып Къабарты-Малкъар къырал техника колледж бла «Нальчик» спорт школ турнир къурагъандыла.

Адамлада эм магъаналы шартла - кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйны мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.

 

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды.

Гёжеф къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол тюйюшде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Къол тюйюшде сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю ахшы эсеплеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.

 

Россейни чемпионатындан – кюмюш майдал

 Ханты-Мансийскде ауур атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда кюмюш майдалны Балаланы Хас-Магомед къытханды. 

Окъууда, жарауда да – низамлы

Ёсе келген тёлюлени ариу халда юйретиуде, аланы кюч-къарыу, ниет жаны бла да чыныкъдырыуда спорт, айхай да, уллу магъананы тутады. Гитче гёжефлени араларында эришиуле уа хорламгъа итиниулюклери бла абаданланы араларында бардырылгъанларындан артха къалмайдыла. Аллай умутландыргъан спортчуларыбыздан бири Жабелланы Халитди.

Ачыулу къытдырыулагъа, кёл этдирген хорламлагъа да бай биринчилик

Россейни футболдан «Олимп» биринчилигин бла кубогун «Спартак-Нальчик», айхай да, ахшы башламагъан эди. Коронавирусну пандемиясыны хатасындан командала жарауларын энчи халда бардыргъандыла. Шуёхлукъ матчла кёргюзтгенлерича, спартакчыла аланы хайырлы ётдюрюрге жетишген эдиле. Алгъа ала «Интер-Черкесскни», «Машукну» ызы бла «Ессентукини» къытхандыла, айырмалы 5:0 эсепни да кёргюзтгендиле. Алай бла клубха алгъадан ышаныу уллу эди, ол ашыгъыулу болса да.

«Хорламларыны атама бла анама, тренерлериме, тенглериме атайма»

Хар миллетни да тамблагъы кюнюн къурагъан жаш тёлюсюдю. Таулу халкъда уа умутландыргъан жашла бла къызла, айхай да, бардыла. Ала маданиятда, илмуда, спортда жетишимлери бла атларын айтдырадыла. Аллай уланларыбыздан бири дзюдочу Гайыланы Омарды.

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуру да чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт