Спорт

Россейни чемпионатында эриширикдиле

Тырныауузда, боксдан континентле аралы чемпион Доттуланы Ахматны хурметине аталып, «Россейни жашлыгъы» деген эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны субъектлеринден кючлю 100-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Малка элде грек-рим тутушуудан СССР-ни спорт устасы, КъМР-ни физкультура бла спортну сыйлы къуллукъчусу Сафарби Начоевни хурметине ачыкъ турнир бардырылгъанды.

Эсепле къууандырадыла

Совет Союзну Жигити Назир Канукоевни хурметине   Нарткъалада картингден эришиуле къуралгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Россейни талай башха субъектинден да спортчула къатышхандыла.

Тырныауузну «Цветмет» клубуну келечилери анда ахшы кёрюмдюле болдургъандыла. «Пионер» классда Башийланы Къууанч хорлагъанды, «Кадетде» биринчи жерге Салпагъарланы Адей чыкъгъанды. «Миллет юниор» классда «кюмюшню» Гюлюйланы Керим алгъанды, мында саугъалы жерге  дагъыда Жаппуланы Къурман тюшгенди. Спортчуланы тренер Шамурзов  Батай хазырлагъанды.

Балаланы Хас-Магометде - «алтын»

Коми Республиканы Сыктывкар шахарында Россейни ауур атлетикадан 23 жыллары толмагъан гёжефлени араларында биринчилиги бардырылгъанды. 

Жерде таугъа, кёкде жулдузлагъа аты аталгъанды

Холамханланы Сахайны къызыны- Аналаны Тамараны юсюнден  озгъан заманда айтыргъа арталлыда сюймей эдим, алай не амал…

Майдалланы ычхындырмагъандыла

 Владивостокда эр кишилени эм тиширыуланы араларында тхэквондодан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 32 субъектинден 400-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Россейни жыйымдыкъ командасына киргенди

Уфада 16 жыллары толмагъан жашчыкъланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Хар тутушуудан - жангы сынам бла

Къарачай халкъ кёчгюнчюлюкден туугъан жерине къайтханлы 65 жыл толгъанына аталып, Черкесскде боксдан «Возрождение» деген регионла аралы турнир болгъанды.

Россейни жыйымдыкъ командасына тюшерге боллукъдула

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Москва областьны Ершово элинде битеустильли каратеден Россейни Кубогу бардырылгъанды. Ары къыралны отуз тогъуз регионундан 420 спортчу къатышханды.

«Армрестлинг бла кюреширге эсимде да жокъ эди»

Битеу дуниягъа белгили армрестлингчи Отарланы Надира Кёнделенде туугъанды, анда ючюнчю номерли школну тауусханды. Школ заманында окъуудан сора бир башха затха сейири болмагъанды, битеу эсин анга бергенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт