Саулукъ

Ауруудан бакъгъандан эсе, андан сакъланнган тынчды

Къоркъуулу аурууланы араларында диабет алчы жерледен бириндеди. Ол адамны жашаууну качествосун иги да тюшюреди, жанына да къоркъуу салады. Ол тёлюден - тёлюге къан бла ётгенинден тышында, андан инсан башха сылтаула бла да аурургъа болады. Анга келтирген аман къылыкъланы санында адам, аз къымылдап, углеводланы уа (конфетле, татлы азыкъла) кёп ашагъаныды. 

Татлы затланы алай бек нек сюебиз?

Кюн сайын шоколад плиткасыз болмай, аны къапханлай, энтта да бир конфетге, башха татлы затлагъа узала эсегиз, ол къылыкъны кёп сылтаулары болгъанларын билигиз. Иш мында жаланда кесин къолгъа алыу бла чекленип къалмайды, дейди Аш-азыкъны эмда биотехнологияны федерал илму-излем арасында «Саулукъ эмда спорт аш» деген клиника-диагностика къауумну башчысы, врач-диетолог Екатерина Бурляева.

«Болушлугъуму жарагъанын ангылау манга жетишим кибикди»

Статистика тергеуле ачыкълагъаннга кёре, жер башында псориаздан неда  псориатикалы артритден къыйналгъанланы саны юч процентге жетеди.

Тюрлю-тюрлю къыраллада чай ичиуню башха-башха адетлери

Бизде, тыш къыраллада да не тюрлю азыкъдан сора да кёпле чай   ичмей къоймайдыла. Ичерге хычыуун болгъандан сора да, аны саулукъгъа хайыры да барды. Кёп къыраллада чай ичиуню миллет энчиликлени кёргюзтген тюрлю-тюрлю жорукълары жюрюйдюле.

Башхалагъа жукъдурмазча, ауругъан сабийни садха жибермегиз

Мурзаланы Зулиха, Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин бошап, Москвада И.М. Сеченов атлы Биринчи медицина университетни мурдорунда сабий клиника больницада сабий пульмонология жаны бла билим алгъанды.

«Аурууну къайсы даражагъа жетгени заманында баямланса, анга багъаргъа да ол къадар женгилди»

Алгъан билимлери, сайлагъан усталыкълары бла байламлы ангылауларын туугъан жерлеринде,  республикабызда хайырланыргъа сюйген жаш адамларыбызны бюгюнлюкде аслам бола баргъанлары кёллендиреди. Бютюнда саулукъ сакълауну алып айтсакъ.

Къурушхан ауруулагъа жарагъан амалла

Кече жукълагъан кезиуде адамны буту бир-бирде къурушуп къалыучуду. Аны бла байламлы ревматология аурууланы бакъгъан врач Алиса Волкова былай айтханды.

Электрон тютюнлени хаталары

Арт жыллада жаш адамланы бир къаууму электрон тютюнлеге кёчгендиле. Аланы уа болурму хаталары?

Аурууну хорлауну баш амалы – аны заманында ачыкълауду

Рак- къоркъуулу, къыйын аурууду. 

Кюн сайын жылы как уллугъа-гитчеге да хайырлыды

Бармыды шёндю аш оруну тап ишлеген, чегилери къыйнамагъан? Бек аз. Сылтау а бирди – биз ашыбызны-сууубузну тап къурай билмейбиз. Бу проблеманы  юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны врачы Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ