Календарь событий

04 мая 2024

АТЫ ИГИЛЕНИ ТИЗГИНЛЕРИНДЕ АЙТЫЛАДЫ

Кёп жылланы ичинде Къабарты-Малкъар къырал университетде ингирде эм заочно окъугъанла жаны бла проректор болуп тургъан, Халкъланы шуёхлукъларыны орденине тийишли кёрюлген Чегембайланы Маржан, Исмайылны къызы, туугъанлы бу кюнледе 90 жыл болады. 

 

Кючюню нюрюн кенгнге жая

Жыл сайын 3 майда къарачай халкъ Жангырыууну кюнюн белгилейди. Ол байрам КъЧР-ни Башчысыны Указы бла 1997 жылда тохташдырылгъанды. Ма ол кюн 1957 жылда биринчи къарачай юйюрле  Ата журтларына къайтхандыла. 14 жылны киши жеринде жашап, законсузлукъгъа, азаплыкъгъа да чыдап, къыйынлыкълагъа хорлатмай, халкъ туугъан жерине, миллетлигин, тилин, адет-тёрелерин тас этмей, къайтханды эмда жангырыуну жолу бла алгъа баргъанды. Аны айныууна жигер да, фахмулу да, намыслы да адамлары себеплик этгендиле эмда этедиле. Батчаланы Анзорну жашы Борис аладан бириди. Бюгюн аны юсюнден Лепшокъланы Хусейинни очеркин басмалайбыз.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы