Жангызды эмда къыйматлыды

 Кёп болмай Нальчикни кардиология арасында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатовну къатышыуу бла ишчи кенгеш болгъанды. Анда стационарны былтыр ишини эсеплери чыгъаралыгъандыла. 

Кардиодиспансер республикада жангызды. Анда бир жолгъа 248 саусузгъа бакъдырыр онгла бардыла.

Былтырдан бери анда 6864 саусуз жатып чыкъгъанды. Алай бла «Саулукъ сакълау» миллет проектни «Жюрек эм къан тамырла бла байламлы ауруулагъа къажау туруу» программасына кёре, мында кеслерине бакъдыргъанланы арасында инфарктдан ёлгенлени санын иги да азайтыргъа къолдан келгенди. Бюгюнлюкде мында сынамлы специалистле ишлейдиле эм танг кесек бийик технологиялы операция этиледи.

Энди инфаркт миокарда болгъанла Кардиология диспансерге тапдырыладыла. Амбулатор халда да ала тийишли дарманла бла жалчытылынадыла. Былтыр аллай себеплик 348 саусузгъа берилгенди. 

Кенгешни ахырында Рустам Калибатов араны ишине бийик багъа бергенди. Аны бла бирге бир-бир кемчиликле бла байламлы эсгертиуле да этмей болмагъанды. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: