Календарь событий

01 мая 2024

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 

Ёмюрлеге эсде къалырча

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла кюрешедиле.