Саулукъ

Электрон тютюнлени хаталары уллуду

Арт жыллада жаш адамланы бир къаууму электрон тютюнлеге кёчгендиле. Аланы уа болурму хаталары? Аны юсюнден  КъМР–ни наркодиспансерини кюндюзгю стационарыны башчысы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

Шахарны ичин зоналагъа бёлгендиле

  Ковид бла байламлы Пекинде хал аламат болмагъанын эсге ала, Оюнланы къурагъанла спортчулагъа бла къонакълагъа энчи онгла къурагъандыла. Алай бла эришиулеге къатышханла, аланы бардыргъанла барысы да белгиленнген юч зонадан тышына чыгъарыкъ тюйюлдюле. Аллай онг хар жумуш да бошалгъандан сора жаланда 21 февральда берилликди. Ары дери 17 кюнню ичинде ала жашагъан, ашагъан да анда этерикдиле.

Онкологиядан аурууланы багъыуда чырмаула болмазгъа керекдиле

2020 жылда Россейде онкология ауруу 556 минг адамда ачыкъланнганды, аладан 3751 акъылбалыкъ болмагъанладыла. Бюгюнлюкде 29 минг сабий, ол а онкологиядан къыйналгъанланы 0,7 процентиди, медицина эсепде турадыла.

Быллай тарихле  РФ-ни Къырал Думасыны саулукъну сакълау жаны бла комитетини бу кюнледе бардырылгъан жыйылыуунда белгили этилгендиле. 

Сырт сюекни сакълар ючюн не этерге керекди

Сырт сюекни  сакъларгъа онг бармыды? Ауруп башласа уа, не зат этерге керекди? Боюнубуз, аркъа жикле да терк – терк нек къыйнайдыла? Жаланда абаданланы  угъай, жашланы окъуна. Аны сылтауу уа кёбюсюнде остеохондроз болады. Кеси кесибизге къалай болушаллыкъбыз? Аны юсюнден биз терапевт Холамханланы Халиматха бир талай соруу бергенбиз.                                             

- Кюн узуну тынчлыкъ тапмагъан аркъа жикле кече иги солусала, аны магъанасы бек уллуду. Тёшек къаллай болургъа керекди?

Жукъусузлукъ -гипертонияны, язваны эм талай башха аурууланы сылтауларындан бири

  Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы адамны саулугъун белгилеген шартланы санында татлы жукъуну аурумагъан жюрек, женгил солуу, кючлю иммунитет бла тенг салгъанды, деп эсгертедиле «Аргументы и факты» газетде. «Аны юсюнден Гиппократ да билгенди. Ол адам жукълагъандан сора санларында женгиллик сезе эсе, аурууу ажалсыз болгъанына ийнаннганды», - дейди Сомнологланы россейли обществоларыны президенти, «Барвиха» клиника санаторийни жукъу жаны бла медицина арасыны башчысы, медицина илмуланы доктору, профессор Роман Бузунов.

Медиклеге жукъгъан ауруугъа къажау къарыуларын-кючлерин аямай кюрешгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди

  Казбек Коков республиканы медицина учрежденияларыны баш врачлары бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ала республикада  шёндюгю эпидемиология болумну сюзгендиле

Къыркъ беш жылданг атлады эсе…

Тиширыуланы физиология жаны бла эм къыйын кезиулеринден бири климаксды. Кёпле билмегенликге, климакс эр кишиледе да болады. Ол заманда адамны къылыгъы къалай тюрленирге боллукъду, кеси кесине болушургъа амалла бармыдыла? 

Медицинагъа – бийик технологиялы материалла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде   «Приоритет 2030»  стратегиялы  программаны чеклеринде  тюбешиу ётгенди. Анда  илму-излем жаны бла проректор Светлана Хаширова,  КъМКъУ  аддатив  технологияла жаны бла алчыланы санында  болгъанын   билдире,  саулукъ сакълауда хайырланыргъа жарарыкъ бийик технологиялы  проектле бла шагъырей этгенди

«Врачха барып кёрюнюуню арт болжалгъа салмагъыз»

Бюгюнлюкде ревматология ауруула аслам халда жайыла, адамны жашаууну качествосун осалландырадыла. Андан сора да, аланы заманында диагностикаларын этмей, огъесе багъыуну тийишлисича бардырмай къойса, саусуз инвалид болуп къалыргъа къоркъуу барды.

Коронавирус ауруугъа къажау кюрешде ал сатырдады

   Хозаланы Камалны жашы Муслим  врач усталыкъны  сюйюп сайлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ