Календарь событий

06 мая 2024

Заманны хапарчысы

Эрттегили суратха къарай, сейир этесе – кимле болурла андагъыла, къайда тюшгендиле, жашауну айланч-къыланч жолларында не затлагъа тюбедиле, жазыулары къалай болду, къадар алагъа не буюрду? Дагъыда алача кёп соруула келедиле башынга. Суратда уа адамны бир такъыйкъачыгъы алынып къалады. Анда уа жылла, къадарла, болгъан ишле.

Жаш адамланы сейирлерине кёре тындырылгъан жумушла

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни оноуу бла Росмолодёжьну «Жаш адамлагъа регион» деген проектини чеклеринде Къабарты-Малкъар Республикада кёп жумушла тамамлагъан жаш тёлю арала ишленедиле. КъМР-ни Жаш тёлю ишлери жаны бла министерсвосуну себеплиги бла Нальчикде жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Молод» ара ишин башлагъанды. Бюгюн аны юсюнден тынгылыракъ айтыргъа излегенбиз.

Къыралны къауумуна киргенди

Грозныйде эркин тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда «Хасания» спорт клубубуздан Гергъокъланы Саид (61 кг) да эришгенди.

Улутхачылыкъ бла кюрешде право билимни ёсдюрюрге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы жер-жерли самоуправление органларыны улутхачылыкъгъа къажау ишлери сюзюлгендиле.

 

Терроризмни башын жулургъа кюрешип

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары терроризмге къажау излеу-тинтиу жумушланы бардыргъан кезиуде Басхан районну инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. Аны юсюнден бизге кюч ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Эркинликлери болмай тохтагъандыла ишге

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге тыш къыраллыла Россейге келгенде законланы къалай сакълагъанларын тинтгендиле. Аны кезиуюнде ишлерге эркинликлери болмагъан тыш къыраллыла ачыкъланнгандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Алчыланы санында

Астраханьда художестволу гимнастикадан 13-15-жыллыкъ къызчыкъланы арасында Россейни окъуучуларыны спартакиадаларыны экинчи кесеги бардырылгъанды. Анга Юг эм Шимал-Кавказ федерал округладан 13 къауум къатышханды.

Адамланы солуулары бийик даражада къуралырча

«Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» проектни толтурууну чегинде республикада экскурсоводланы эм гидле-тилманчланы аттестациялау барады. Бу кюнледе Курортла эм туризм министерствода ала кезиулю экзаменни бергендиле.

Социал сетьле чырмаусуз ишлерча

Къабарты-Малкъарда предпринимательлеге деп интернетде социал сетьледе ишлерин тирилтирге юйретген тренинг ётгенди алгъаракъда. Анга бизнес бла кюрешгенлени чакъыргъан эдиле. Тренингге къатышханлары ючюн аладан хакъ алынмагъанды, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

Жангыз газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!

Эл айнытыуну жолу бла барады

1957   жылда туугъан жерлерине къайтыргъа  эркинлик берилгенде,  ташлы талачыла да  кеслерини эллерине келедиле. Андан   эл  айнып,  аягъы  юсюне  тура  башлайды.  Ол жылдан окъуна     школ   ишленип башлайды. 1960 жылда  уа Маданият юй орналады.  Тынч-тынч элге суу, чыракъ, газ да тартылады.

Жукъусузлукъну хорлауну къыйматлы амаллары

Жайда кюн узуннга айланады, къысха кечелени бир къауумла жукъусуз ётдюрюрге ёчдюле. Аны сылтауу неде  болгъаныны юсюнден кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Федерал басмада тапхан белгили россейли специалистлени айтханларын басмалайбыз.

Эм кючлю – республикабызны къаууму

Краснодар крайда футболдан «Къобанны кубогу. Жангырыу 2024» деген эришиу бардырылгъанды. «Эм кючлю команда» деген ат ючюн башха-башха регионладан 150-ден аслам жаш спортчу кюрешгенди.