Жангы излемлеге келиширикди

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Нальчикде ишлене тургъан эм уллу поликлиникаладан биринде болгъанды.

 Беш къатлы мекямны уллулугъу 10 минг квадрат метрге жетерикди. Бюгюнлюкде ишчиле аны инженер коммуникацияларын, терезелерин, салып бошай турадыла. Аны бла бирге ичинде эм тышында да башха жумушла да къыстау тамамланадыла.

Жамауатны саулугъун сакълау, медицина профилактика эм информация технологияла араны келечиси поликлиника жангы излемлеге келишир ючюн не мадарла этилликлерин да билдиргенди. Анга кёре мында багъыу эм диагностика бардырыу жаны бла тогъуз бёлюм ишлерикди. Ала эксперт класслы оборудованияла бла да жалчытылынырыкъдыла. 

Мында хирургия эм эндоскопия операцияла этилликдиле. Дагъыда эм уллу диагностика лаборатория къураллыкъды, аслам тинтиу иш да бардырыллыкъды. Керекли специалистлени терк табарча онгла да жарашдырыллыкъдыла. Сакълагъанла кёп басынмазча, жукъгъан ауруулары бла инсанла башхалагъа заран салмазча да мадар этилликди. 

Жангы поликлиниканы санына 80 мингден аслам адам киреди. Планнга кёре, мында сменагъа 750 саусузгъа къараргъа жарарыкъды. Анга, шахарчыладан сора да, республиканы башха жерлеринден да келирге боллукъдула.

Графикге тийишлиликде объект быйылны ахырына битерге керекди.  

Курданланы Сулейман.
Поделиться: