Саулукъ

Къартая барыуну тыяр онг бармыды?

Арт жыллада алимле къартая барыуну бираз тыяр онгла бардыла деп тохтагъандыла.

Сабийлеге битеу да билген амаллары бла болуша

Медицинаны жолун жюрек талпыныулары бла сайлап, бюгюнлюкде саулай дунияны да апчытхан жукъгъан ауруудан къыйналгъанлагъа болушлукъ эте, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан да ыспасха тийишли болгъан жашларыбыз, къызларыбыз да аз тюйюлдюле. Аладан бириди Мурзаланы Зулиха  да.

Тюз ашауну мураты – арыкъ болуу угъай, жашауну игилендириу

Диетологла бла врачла айтханнга кёре, 50 жыллары толгъан адамлагъа саулукъларын сакъларча талай затха эс бурургъа керекди. 

Саусузлагъа багъыуну сайлагъанды

 Хирург Гюлюйланы Фозия Лашкута элде Махтини бла Галинаны юйюрлеринде туугъанды. Школну къоншу элде Жанхотияда алтын майдалгъа тауусханды, ызы бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин къызыл диплом бла бошагъанды.

«Амалсызлагъа эс тапдыралсам, къууанама»

Хирург Кючменланы Музафарны жашы Мустафаны юсюнден жазаргъа деп къолума къаламны алгъанымда, белгили орус жазыучу Антон Чеховну бу сёзлери эсиме тюшгендиле: «Бу усталыкъны сайлагъан адамны  жюреги  басымлы, ниети таза, акъылы, саулугъу да кючлю болургъа керекдиле».

Эл амбулаториялагъа жангы улоула берилгенгдиле

«Саулукъ сакълау» миллет проектни «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу» регионал программасына тийишлиликде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу республиканы 7 районуну эллерини амбулаторияларына бла ФАП-ларына деп «Нива» эм «Гранта» маркалы оналты женгил халлы автомашина сатып алгъандыла.

Багъыуну мурдору – саусузну врачха ышаныууду

Умутландыргъан жаш хирург Руслан 1990 жылны 1 июлюнда Хасауланы Хажбекирни бла Натальяны, Мусукланы Хаджимуратны къызы, юйюрлеринде туугъанды. Сабийлиги Чегемде ётгенди, анда орта школну бошагъанындан сора, усталыкъ билимни медицина жаны бла алгъанды. Ол 2013 жылда Тверьни къырал медицина институтун тауусханды. 

Адамгъа, маллагъа, жерге да заранлы хансла

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. 

Маллагъа, адамлагъа да къоркъуулу бруцеллёз

Бруцеллёз деп - жукъгъан, малладан адамлагъа кёчген, кеси да кёпге созулгъан ауруугъа айтадыла. Ол Россейде бар регионлада табылады. Специалистле айтханнга кёре, маллагъа не бла аманды десегиз, ауруу асламысында кесин кёргюзтмейди, ол кезиуде уа башха маллагъа жугъады

Узакъ ёмюрлю болур ючюн – ичгини къояргъа

Швецияны Каролин институтуну алимлерини тинтиулерине кёре,  ичгини ахырысы бла къоюу адамны жашауун 28 жылгъа узун этерге боллукъду.   Экспертле 20 жылны ичинде Данияда, Финляндияда бла Швецияда ичгичилени жашауларыны узунлукъларын тинтгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ