Календарь событий

03 мая 2024

Эсепле чыгъарылгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда ведомствону 2023 жылда эмда быйылны биринчи кварталында толтургъан ишлерин сюзгендиле, ол санда налог тюшюу жаны бла да.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлауу

Къарачай-Черкесни Башчысы Темрезланы Борисбийни жашы Рашитни эмда къарындаш республиканы жамауатын саулай да Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Черек жагъала таза болурча

Солуу кюнде «Экология» миллет проектге кирген «Сейир суу объектлени сакълау» федерал проектге кёре, «Россейни суулары» деген экология акция ётерикди. Аны магъанасы черек жагъаланы кир-кипчикден тазалап, тап халгъа келтириргеди.

Халкъ бла байламлы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Республиканы ариу жерлерине жолоучулукъ

«Кавказ GranTurizmo» турист проектни чегинде республиканы туризм жаны бла толтуруучу власть органларыны себепликлери бла Къабарты-Малкъарда къонакъда эм уллу федерал турист операторланы – «Пегас туристик», «Невские сезоны», «ТТ – тревел», «Магазин путешествий», «Транссервис», «Алеан» эм башхаланы – келечилери болгъандыла.

Ат чаришле ариу миллет тёреледен биридиле

Биринчи майда Нальчик шахарны ипподромунда Жаз башыны эм Урунууну байрамына аталып  чаришле  болгъандыла. Бир минг бла эки жюз метрге, дагъыда эки минг метрге  узакълыкъда арап эм ингилиз къауумланы атла  къайсы онглуракъ болгъанын кёргюзтгендиле. Бусагъатда ат спорт бизни республикада терк айнып барады. Биринчи май 2024 жылны чариш кезиую да башланнган кюннге саналгъанды, къараучуланы ипподромгъа жыйылгъанлары халкъны бу эришиулеге сейирлери болгъанына шагъатлыкъ этеди.

«Этген сайлауума чыртда сокъуранмайма»

Гергъокъаланы Джамиля филология илмуланы кандидатыды. Бюгюнлюкде КъМКъАУ-ну тыш къыраллы тиллени усталыкъ халда окъутууну педагогикасы эмда психологиясы кафедрасыны доцентиди. Эки уллу монографияны, студентлеге юч окъуу китапны, къыркъ чакълы магъаналы илму статьяланы да авторуду.

 

Алгъын жашларыбыз эртте юйюр къурагъандыла

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

Малкъар тилде чыкъгъан газетни сюйюп окъугъандыла

Быйыл газетибиз чыгъып тебирегенли 100 жыл болады. Журналистикабызны тарыхында ол магъаналы юбилей бла  байламлы материалла бере турабыз. Бу жол   1934-1944 жыллада «Социалист Къабарты-Малкъар» ат бла чыгъып тургъан газетде басмаланнган материалны беребиз. Аны автору Насталаны Сохта болгъанды, ол заманда Наста улу газетни баш редактору эди.                                                                            

Урунуу магъанасын тас этмейди, жашаууну мурдору болгъанлай къалады

 Тарыхчы, политолог Хочуланы Абдуллах «Заман» газетге 1 Май байрам къалай бла тохташдырылгъаныны юсюнден къысха статья ийгенди. Бюгюн сизни аны бла шагъырей этерге сюебиз:

 

Сатыу-алыугъа себеплик этилликди

Краснодар шахарда бардырылгъан InterFood Krasnodar кёрмючге Къабарты-Малкъардан юч предприятие эмда предприниматель къатышхандыла, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан. Анда кеслерини продукцияларын Чегемде мияла завод, «Фрутопьяно» предприятие эмда энчи предприниматель Аслан Безиров кёргюзтгендиле.

Хунерлилени ачыкъларгъа алланып

Алгъаракълада ишни юсю бла Элбрус районну Элбрус элинде мектепге барыргъа тюшгенди. Анда мен бир аламат  кружокну ишин кёргенме. Анга башчылыкъны Непеланы  Локъманны къызы Сансабил этеди. Аны  сабийле бла ишлегенин кёрген да бек аламат эди. Аны себепли  кружокну юсюнден аслам билирге излеп, аны башчысы  бла тюбешип, ушакъ этгенбиз.

Сабанлагъа – хайырлы, бал чибинлеге уа - уу

Эл мюлкде битимлени заранлы къурт-къумурсхаладан бла хансдан къоруулагъан химия препаратланы, агрохимикатланы эркин хайырланыучудула. Ала бай тирлик алыргъа себеплик этедиле, сабанланы аллай заранлы затладан тазаларгъа азыракъ къоранч этдиредиле.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы