Саулукъ

Жайны апчымай ётдюрюр ючюн

Жайны иссилиги - адамны чархына уллу сынауду. Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе. Ала апчытмаз ючюн не  этерге боллукъду?

Сакъатлыкъны жангы низамы

РФ-ни Правительствосу быйыл 5 апрельде чыгъаргъан «Инсанны сакъатлыгъын къабыл кёрюуню юсюнден» 588-чи номерли бегими бла жангы низам кийириледи.

Ахшылыкъ унутулмайды

Дунияны башында адамгъа саулукъдан багъалы зат жокъду десем, баям, киши да  даулашырыкъ болмаз. Врачны усталыгъын сайлагъан, сёзсюз, ол жууаплы, магъаналы да  болгъанын ангыламай амалы жокъду.

Къан басымны эсде болмазлыкь беш сылтауу

Хау, хау, сейирсинмегиз! Адамны къан басымы ашны оздуруп ашагъаныгъызгъа кёре да болады.

Адамны жашауунда суу не магъана тутады?

   Экспертлени тергеулерине кёре, абадан адамны чархында 40 литр чакълы бир суу бар­ды, башхача айтсакъ, саныбызны жартысы сууду.

Аякъларыгъызны сууукъ этмезге кюрешигиз

Жаз башы кесекледен аурургъа артыкъда къоркъуулуду. Кюн тийгеннге ышанып, женгил кийип чыгъаса да,  бир кесекден а жел уруп, жауун жаууп башлайды.

Электрон сигарета тютюн ичиуню къойдураллыкъмыды ?

 Электрон сигарета тютюн ичиуню бек тынч къойдурлукъду деп, рекламала бек ышандырадыла. Алай специалистле бу жангылыкъгъа хазна ышанмайдыла. Аланы бир къаууму былай оюмлайды:

Телевизорну хатасы бла хайыры

Шёндюгю дунияда ата-аналадан да бегирек сабийлени  юйретиуде   телевизорну магъанасы озуп кетеди.

Поликлиника жангы излемлеге келиширикди

Бюгюнлюкде «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программагъа кёре, федерал бюджетден Чегем районну  ара больницасын жангыртыргъа  14,9 миллион  сом  бёлюннгенди.

Мында бир кере солугъан дагъыда къайтыргъа сюеди

«Маяк» бусагъатда «Нальчик» курортда жетишимли ишлеген санаторийледен бириди деп таукел айтыргъа  боллукъду. Жылны къайсы кезиуюнде да мында солугъанланы  саны азаймайды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ