Календарь событий

07 мая 2024

«Адамда таза ниетлиликни, кертичиликни багъалайма»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Огъары Басханда жашагъан Жаппуланы Асланны бла Владленаны юйюрлери ма аллайды. Ала юч сабий ёсдюредиле. Аланы не жаны бла да айнытыр ючюн, болгъан ишлерин къоюп, ыйыкъгъа бир кере Нальчикде «RT models» модельле школуна жюрютедиле. Владлена (Лада) кеси да не жаны бла да фахмулу, хар ишге къолу жарашхан тигиучюдю, жырчыды, устазды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Къыйын болумладан сакъланыуну мадарларын сюзгендиле

Баш кюн КъМР-ни Правительствосуну таматасы Мусукланы Алийни башчылыгъы бла РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны стратегиялы сессиясы ётгенди. Анга битеу министерстволаны бла ведомстволаны башчылары къатышхандыла.

Тыш къыралдан келгенле экзаменле берликдиле

Биринчи майда къабыл этилген регламентге кёре  Къабарты – Малкъар къырал университетде мигрантла комплекс экзамен бераллыкъдыла: анга орус  тил, тарых, обществознание киредиле.

Жетишимлерине – бийик багъа

Апрельде къатыш аскер единоборствола бла кюрешген спортчуларыбыз Россейни башха-башха жыл санлада биринчиликлеринде жетишимле болдургъандыла. Алгъа Ижевскде эришиуде Аппайланы Амир (67кг.) - ючюнчю, Ахмат Макоев (70к.) экинчи жерлени алгъандыла. 

Сакълыкъ, жууаплылыкъ да изленедиле

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла аны къонакъларын келе тургъан байрам бла – Уллу Ата журт урушда Хорламны кюню  бла -  алгъышлайды эмда сакълыкъны кючлендирирге чакъырады, террорчулукъ ишледен сакъланыр ючюн бу жорукълагъа бойсунуругъузну тилейди:

Чеклени тийрелерине барыуну жорукълары

Май байрамла, жай башланнганы бла таулада жолоучулукълагъа чыгъаргъа сюйгенлени саны ёседи. Аны бла байламлы республиканы Курортла эм туризм министерствосу чекчи жерледе турууну жорукъларын эсгертиуню дурус кёргенди.

Жугъутур - Къабарты-Малкъар заповедникни белгиси

Республиканы заповеднигини ишинде экология туризмни айнытыугъа аслам магъана бериледи. Ол умутда эмда жарыкъландырыу, саулукъландырыу, илму-излем, тарых-маданият жумушланы тамамлар хыйсап бла аны тийресинде экология маршрутла жарашдырыладыла.

Хорлам тюзлюк ючюн кюрешгенледе боллукъду

Арт кезиуде Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары да Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъандыла. Аны баш сылтауу РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлеринден болур.

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!

«Дарман хансладан жыйылгъан бал не ауруугъа да жарайды»

Тау эллерибизде чибинчилик бла кюрешгенле бардыла. Балны саулукъгъа уллу хайыры болгъаны да белгилиди, аны сюйгенле да кёпдюле. Алай бал чибинлени кеслерини энчи жашаулары, итиниулери болгъанын билгенлени саны уа азды. Биз а аланы юсюнден Рахайланы Тахир бла ушакъ этгенбиз. Ол Бызынгыда жашайды, чибинчилик бла кёп замандан бери кюрешеди.

Къалайда да жарыкъ болурча

Быйыл биринчи кварталда Къабарты-Малкъарда ишлеген гидроэлектростанцияла бары да 42,1 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъаргъандыла. «РусГидро» компанияны республикада бёлюмюнде айтханларына кёре, ол алгъын жылланы орта кёрюмдюлери тенгли бир болады.