Календарь событий

31 мая 2023

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 2023 жылда 4 апрельде чыгъарылгъан 77-РГ номерли буйругъу бла къабыл кёрюлген энчи аскер операциягъа къатышханланы сабийлерине комплекс халлы къарау, турмушларына багъа бичиу эмда билеклик этиу 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Указы

«Аскерде къуллукъ этгенлеге, инсанланы дагъыда бир къауумуна, аланы юйюрлерини адамларына да социал болушлукъну къошакъ халда этиуню юсюнден»

Налогланы азыракъ тёлер амалла

Белгилисича, озгъан жылны налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекди. Сёз мында транспорт, мюлк эмда жер ючюн тёлеулени юсюнден барады. Налог инспекция жиберген билдириуледе аланы ёлчемлери кёргюзтюледиле. Биз а аланы къайсыларын азайтыргъа боллугъуну юсюнден айтайыкъ. Бир-бир льготаланы налог органла эсге алып, тёлеуню азайтадыла. Алай кесибизден да мадар этиллигин излеген льготала да бардыла.

Фахмулу сабийлеге ыразылыкъ

Озгъан баш кюн Мечиланы Кязим атлы маданият фондда, бу окъуу жылда Нальчик шахарны школларында окъугъан сабийлени араларында баргъан «Адабиятда аты» деген интеллектуал оюннга, «Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген республикалы конкурсха, «Адамды бизни атыбыз» деп Мечиланы Кязимни назмуларын окъуугъа, «Юйюнге да игилик!» деп, Къулийланы Къайсынны назмуларын окъуугъа къатышып, алчы жерле алгъанланы саугъалау баргъанды. Тёреде болгъаныча, бу тюрлю эришиулени Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаменти къурайды эм бардырады.

От ёчюлтгенде керекли суу быргъыла тап халда болурча

МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери жер-жерли самоуправление органланы эм сууну келтириу ючюн жууаплы организацияланы келечилери бла от ёчюлтгенде суу алыннган быргъыланы халлары тинтилгендиле. 

Тин хазнабыз

Нарт сёзле

Нарт сёзле кёп ёмюрледен бери халкъны жол нёгери болуп келгендиле. Ала тёлюден-тёлюге айтыла, байыгъа, тюрлене да тургъандыла. Аланы  басмалай турууну дурус кёргенбиз. Аланы бир бирлерин газет окъуучуларыбыз жибергендиле, бир бирлери уа китапладан алыннгандыла.

 

 Айраннга ачы деме, гыржыннга къуру деме

Айранын берсенг, челегин да къызгъанма

Айран ичген къутулду, жугъусун жалагъан тутулду

 Айран тёгюлсе, жугъусу къалыр

Арпа, будай-ашды, алтын, кюмюш а-ташды

 Арпа жетсе багъалыды оракъ

Терк медицина болушлукъ тынгылы этилирча

КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыуунда терк медицина болушлукъ этиуню качествосун игилендириу тинтилгенди.

Жолланы кёргюзтюучюле аттестацияны ётедиле

СКФО-ну субъектлеринден биринчи болуп, Къабарты-Малкъар экскурсоводла-гидлени эм тилманчла-гидлени аттестацияларын бардырып башлагъанды. 

Назмула, жырла да…

Озгъан шабат кюн Нальчикде Т.К.Мальбахов атлы  республикалы китапханада «Библиокече-2023» чеклеринде  прозаик, журналист, сценала жазгъан Игорь Терехов  эмда поэт, художник, макъамчы, архитектор, жырчы Сарбашланы Азнор бла чыгъармачы тюбешиу болгъанды.

«Адамны алдаргъа, керексиз ышаныулукъла берирге эркин тюйюлбюз»

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол  къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  Профессионал байрамыны аллында  биз аны бла  усталыкъны энчиликлерини юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

- Къаншаубий Идрисович, алгъа окъуучула бла танышдырыргъа сюеме сизни. Къайда окъугъансыз, къаллай ишлени бардырасыз?

Ол спортну бийик тёппесине ёрлегенледен бири эди

Хар не да юйюрден башланады деп, бошдан айтыла болмаз. Мирзоланы Муратны жашы Алийни урушда этген жигитлигини, адамлыгъыны да  юсюнден газетде жазыла тургъанды. Мамыр жашауда уа ол «Коммунизмге жол» («Заман») газетни баш редакторуну орунбасары болуп ишлегенди, билими, адеплилиги, къайгъырыуу бла да уллу хурметге, намысха тийишли болгъанды. Аны бла ишлерге манга да тюшген эди насып. Биз, жаш къауум, жукъ кереклибиз болса, анга барыучубуз эсимдеди.

Сынамлы устаз

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды. Белгили устазыбыз Нальчикни 34-чю номерли прогимназиясыны садигинде бла башланнган классларында малкъар тилден бла адабиятдан дерсле береди. Кёп болмай а Мадина Муратовна КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосуну миллет билим бериу бёлюмюню тамата ишчисине-экспертине да салыннганды.

 

Чыгъармачылыкъны чеклери жокъдула

Адам жомакъла да жазып, алагъа суратла да этип, программист да боламыды? Хау. Яникой элде жашагъан Хаджиланы Джамиля ол юч усталыкъны да биледи. Университетни математика факультетини студенти болгъан кезиуде, 2014 жылда,  Мадина Саральпны салонунда биринчи кёрмючю болгъанды. 

Газетге жазылыу къыстау барады

Хурметли жамауат!