Календарь событий

05 июня 2023

Арыкъ болургъа не затла чырмайдыла?

Адамланы араларында не къадар кёп ашап, алай а семирмегенле бардыла, аз ашап, семизликден къыйналгъанла да кёпдюле. Ауур адамла, энчи диеталаны излеп, аланы хайырындан бир кесек назигирек болургъа сюедиле. Алай диетологла уа иш жаланда ашда болмагъанын да белгилейдиле. «Бир диета да жокъду къарында жауну арталлыда кетерип къойгъан. Андан сора да, физический упражненияла керекдиле», - деп ангылатады «АиФ» газетни корреспондентине врач-диетолог, Ауурлукъну тюзетиу жаны бла биринчи шахар больницаны  клиникасыны таматасы Светлана Исакова. – Эр кишиле арыкъ болабыз деселе, беллеринде жаула эм къыйын кетгенледиле. Алайда жаула болуп, бирси жерлеринде жокъ эселе уа, биринчиден, белни кенгериуюне себеплик этген башха аурууларыны болгъанларын бла къалгъанларын билирге тийишлиди.

Жашларыбыз юйдегили нек болмайдыла?

Журналистлени ишлери окъуучула бла байламлы болгъанлары баямды. Окъуучуланы оюмлары бизге бек багъалыдыла. Биз редакциягъа сёлешгенлени бла келгенлени айтханларына къулакъ салабыз, аланы айтханларын да басмалайбыз.

"Тепсиге олтургъанлай"

Къоншу къыралланы биринде жашагъан таулу  киши, ата- бабаларыны журтларына биринчи кере келеди. Жууукъ жетген адамларын табады, ала да къонакъгъа тау адетдеча  жарыкъ тюбейдиле. Артха къайтханда уа, бизни жерлени, журтланы кёрмегенле жыйылып келип, хапар сорадыла.

Айырмалы уруннганланы сайлагъандыла

«Каббалкэнерго» компанияда электрокюч сетьлеге къараучу эмда алагъа ремонт этиучю специалистлени араларында эришиуле бардырылгъандыла. Бу жол ала Черек районда бёлюмню окъутуу-юйретиу тийресинде ётгендиле, деп билдиргендиле энергетиклени организациясындан.

Жашауда керек затлагъа юйреннгендиле

Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетини къурулуш эмда жерлени жарашдырыу, механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу бёлюмлеринде юйретиу тренингле бардырылгъандыла. Ала предпринимательство бла байламлы эдиле. 

«Этген ахшылыгъыгъыз жюз къатлы къайтсын»

Къабарты-Малкъарны «Мени бизнесим» арасында «Кесибизникилеге болуш» эмда #МойбизнесПомогает деген жандауурлукъ акциялагъа аталгъан жыйылыу ётгенди. Анга бу араны башчысы Мадина Дудуева, республиканы экономиканы айнытыу министрини орунбасары Рустам Башоров, предпринимательле эм башхала къатышхандыла.

Сабийлени не жаны бла да айнытхан ара

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Аланы хайырларындан узакъ тау эллерибизде школланы, садиклени болумлары игиленирча онгла да чыгъадыла.

 

Адамны чархына иги жарагъан ашарыкъ

Малкъар халкъны аш хазнасында бишлакъ энчи жерни алады, ансыз таулула бир кюн да болмагъандыла, исси кюнледе окъуна, тузлукъдан чыгъарып, хант тахталарындан хазна кетермегендиле. 

«Заманнга» жазылыу къыстау барады

Багъалы шуёхла!

Сабийлени айныуларына къошумчулукъ этерге итине

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды. Артда динни теренирек билирге излеп, Ислам институтха киргенди, аны бошагъандан сора, туугъан эли Учкекенде сабийлени арап эм ингилиз тиллеге юйретип тебиригенди. Бери уа аны къадары келтиргенди, мында юйюр къурап, жашчыкъ ёсдюреди.