Календарь событий

06 июня 2023

Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре жолланы танг кесеги жангыртылгъанды. Быйыл да республиканы кёп жерлеринде тынгылы ремонт ишле барадыла. Ол санда «Урван – Уштулу» федерал эм «Эски Черек-Жемтала – Сукан – Суу» регион жоллада да. Саулай алып айтханда, эки участокда да 2,3 километр чакълы бирине къараллыкъды.

«Солтан-Хамит – таулуланы батыры»

Миллетни атын айтдыргъан аны адамларыдыла.  Ёмюрледе кеслерини атларын тарыхда къойгъан инсанларыбыз асламдыла. Аланы жигитликлерине ётюрюк къошумчулукъ этилмейди, болгъаныча айтылады. 

Майдалла, ахча саугъала да

Железноводскда дзюдодан ол шахарны башчысыны саугъаларына эришиу къуралгъанды. Анга бизни республикадан, Дагъыстандан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь крайдан, Къарачай-Черкесден, Ингушетиядан 10 команда – 70 спортчу къатышхандыла.

Адет- тёрелерибизни юсюнден

Улбашланы Саният «Заман» газет бла  байламлыкъны эрттеден бери жюрютеди. Ол бизге жиберген статьяланы окъуучуларыбыз сюйюп окъуйдула. Бюгюн аны таулуланы буруннгулу адет- тёрелерине жораланнган материалын басмалайбыз.

«Заманны» къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!                                                                                                                           

Республикагъа туристлеча къайтырыкъдыла

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа келгендиле. Беш кюнню ичинде ала Вконтакте сетьге видеола эм проектге фильм алдыргъандыла, ол сетьде бу жай чыгъарыкъды. 

Кёпле сюйген шахарым

Къабарты-Малкъарны ара шахары Нальчик Россейни ариу жерлеринден бириди. Аны да, хар бир журтнуча, кесини энчи тарыхы барды. Аны тегерегин къуршалгъан къаяла налгъа ушайдыла, былай аны ючюн аталгъанды дейдиле.

Ётгюр командир

Хуртуланы Батокъа Чегем ауузунда Акъ-Топуракъда жашагъанды. Артда Кёнделеннге кёчгенди. Мухутдин да анда туугъанды, школда окъугъанды. Андан сора атасыны къарындашы Токалай бла кеслерини малларын кютюп тургъанды.