Календарь событий

30 июня 2023

Кюн иссиледе аш-суу бузулмаз ючюн

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда  управлениясы табийгъатда солургъа сюйгенлеге саулукъларына заран жетдирмезча тийишли жорукъланы унутмазгъа чакъырды.

Айтхылы жерлешибиз юйюне къайтханды

Элбрус районну администрациясыны башчысы Сотталаны Къурман,  орунбасары Отарланы Мухтар, жер-жерли самоуправленияны таматасы Жаппуланы Руслан, жамауат организацияланы келечилери эм жууукъ-ахлулары да   Нальчикни аэропортунда  энчи аскер операцияны жигитине Атайланы   Илиясха тюбегендиле. 

Узакъ къазах жеринде

Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут,  кесим, онеки жылым толгъан  Хамит Къахазстанны Шимал жанында шахардан, район  арадан да бир бек узакъда,  Сары-Тюз деген эллерине тюшебиз

Иш бериучюле бла бетден-бетге тюбешиу хайырлыды

Бу кюнледе  «Къабарты-Малкъар гуманитар- техника колледжни» профессионал билим берген арасында иш бла жалчытыуну Битеуроссей ярмаркасыны экинчи кезиую бардырылгъанды.  Ол энчи орта профессионал  билим берген эмда  мектеплени  быйыл бошап чыкъгъан жаш адамлагъа  деп къуралгъан эди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

Жангы регионланы къыралны жашаууна сингдируге – энчи эс

«Единая Россияны» халкъ программасыны «Жангы регионланы айнытыу» бёлюмюн жашауда бардырыуну мадарлары координация кенгешде сюзюлгендиле. Аны партияны генсоветини секретарыны орунбасары, жандауурлукъ жаны бла штабны башчысы  Анна Кузнецова бардыргъанды.

Ариу сёзде ауруу жокъ

Фатима бла Назир бирге жашагъанлы он жыл бола эди. Къайын анасы Фаття: «Жангызымы тюп этдинг, эшигибизни жапдынг. Сабийинг жокъ, юйюнге нек кетмейсе, юйюнг къурурукъ?», - деп, келинин жилята эди. Ол кетерге угъай демей эди, алай баш иеси: «Мен сени жашау нёгерим бол деп сайлагъанма. Аллах берсе сабий - игиди, бермесе да жокъду хата. Жерингден тепме, мен сенден айырыллыкъ тюйюлме», - дей эди.

Кюнню халы нек тюрленеди?

Росгидрометде бизни къыралда хауа болумлада къоркъууланы юсюнден доклад хазырлагъандыла. Кюнню халында болгъан тюрлениулени жер башында эм уллу къоркъууланы тизмесинде биринчи жерге салгъанды Битеудуния экономика форум, кесин да террорчулукъдан окъуна алгъа чыгъарып.

Жангы араланы ахшы онглары

 Бизни республикада «Шёндюгюлю мектеп» федерал проектни чеклеринде «Доброшкола» бёлюмле ачыла барадыла. Эсигизге салайыкъ,  Россейде «Билим бериу» миллет проектни мурдорунда «Доброшкола» федерал проект 2019 жылда къуралгъанды. 

М Ц Ы Р И

21

Да тийишлиме къачыма!

Узакъ жолда болмачыны

Тулпар ат, юсюнден атып,

Огъары Жемтала

Бу материалны редакциягъа Огъары Жемталаны тахыны юсюнден Аппайланы Людмила жиберген эди. Бюгюнлюкде ол Нальчике жашайды. Ол элни тарыхына жораланыпды. Шёндю аны газетни официал сайтында басмаларгъа тийишли кёребиз.

Жыр хазнабыз

Буюрулмагъан сюймеклик

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.