Календарь событий

04 июня 2023

Жашауу жыр бла бирди

 Макытланы Азнорну жашы Арсенни кёпле республикада жырчыныча таныйдыла. Бир кезиуде была къауум жаш болуп, биринчилени санында ансамбль къурап, эл-эллеге той-оюн бла жюрюучюлерин кёплени эслеринде болур. Арсен а аккордеонну, жыя, къыл къобузланы, башха инструментлени бир ненча тюрлюсюн да уста  согъады. Ол жырлагъан «Анала», «Сюймеклик», «Тилейме», «Таулу къыз», «Таулу халкъым» деген эм башха  жырларын да эсде тутабыз.