Календарь событий

25 июня 2023

Сатхычлыкъны шагъаты

Эртте-эртте Батырбек бла Мырзабек деп эки шуёх жашап болгъандыла. Шуёхла дегенде да, аллай татлы тенгле,  йсагъан къарындашла да бир бирлерин былай жюрютселе эди деп, адамла сукъланнган. Гитчеликден бирге ёсгендиле, бир элде, къоншулукъда. Къабакъ эшиклери бир бирге къарап. Эрттенликде аладан къайсысы алгъа турса да, кийимлерин жолда къаплай, жукъудан аяза келген кёзлерин да ууа, нёгерине чабар эди. Кёбюсюнде уа кийиз юсюнде бешташ неда  ашыкъ ойнай кетер эдиле да, арысала уа, алайда окъуна жукълап къалыр эдиле.