Календарь событий

16 июня 2023

Малкъар ауузунда

1911 жылда Владикавказ темир жолну китап басмасы доктор А. Кобылинни халкъны саулугъун сакълауну юсюнден орус обществода 5-чи бёлюмюне этген «Шимал Кавказны курортлары» деген докладына кёре китап чыгъаргъанды.

Жаланда врач бакъмайды саусузну

Саусузну жокълай келген жууукъла багъыугъа заран тюшюредиле. Нек? Врач жаулу, къууурулгъан затла ашамагъыз, диета аш бла хайырланыгъыз дегенликге, бизде ол сёзлеге эс бурмайдыла.

Жетишимли ишлеуню баш борчха салып

Былтыр   «Севкаврентген-Д» завод миллет проектге тюшгенди.  Аны чеклеринде жарым жылны ичинде предприятие «аяулу производство» амал бла  ишлейди. 

Инвестиция онгланы сюзгендиле

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов бардыргъан кенгешде сёз жангы инвестициялы проектлеге («Регион инвестициялы стандарт») себеплик этиу системаны юсюнден баргъанды. Видеоконференция халда аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев эм экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Финанс жумушланы юслеринден тюзюн жазаргъа керекди

Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда управлениясына (УФАС) Россей Федерацияны Ара банкыны Къыбыла бёлюмюнден келген билдириуде «Налэкспресс» организация реклама бла байламлы законодательствогъа бузукълукъ этгенини юсюнден айтыла эди.

Жандауурлукъ – аны баш ышаныды

Кисловодск шахарда Велинградская 19 деген адрес бла бир жыл мындан алгъа таулу тиширыу  Текуланы Светлана  ашхана ачханды. Хар шабат кюн сагъат онекиден ингирликде оналтыгъа дери социал болушлукъ керекли адамланы ол хакъсыз  кафесинде сыйлайды.

Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа себепликге

Сабийлери болгъан юйюрлеге къырал себеплик, электрон тютюнлени сатыу, энчи аскерчи операциягъа къатышханла. Статьяда июньда кючюне къаллай федерал законла киргенлерин ангылатабыз.

Автомашиналада биринчи эришиуле

Жер башында биринчи автомашина эришиуле 128 жыл мындан алгъа ётгендиле. Ол 1895 жылда 13 июньда Францияда болгъан ишди. Анга къатышханла Париж – Бордо – Париж маршрутну (узунлугъу 1200 километр) эки кюнню ичинде болалгъанларыча ол къадар терк ётерге керек эдиле.

Жашау къолайлыкъны ёсдюрюр умут бла

Къабарты-Малкъарда гитче эм орта бизнес (МСП) экономикада уллу жерни аладыла, халкъны жашаууну качествосун игилендириуде аслам ишни тамамлайдыла. Республиканы Жамауат палатасыны экономиканы айнытыу, жашау журт-коммунал мюлк, курортла эм туризм комиссиясыны кезиулю жыйылыуу алагъа себеплик этиуге жораланнганды. 

 

Биринчи жерде – «Кристалл»

  «Кристалл» спорт арада баскетболдан тёрели эришиу бардырылгъанды. Анга Чегемден, Нальчикден, Владикавказдан талай команда къатышхандыла.

Спортчуларыбыз – хорлагъанланы арасында

Ставрополь крайда каратени киокушинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анга округну битеу регионларындан 300-ден аслам спортчу къатышханды.

Тыш къыраллагъа солургъа барама дегенлени эслерине

Хауасы исси, мылылы болгъан къыраллагъа (Африка, Къыбыла Америка, Азия тийреле) солургъа барыргъа сюйгенле аллай жерледе жукъгъан эмда паразит ауруула кенг жайылгъанларын эсде тутаргъа керекдиле.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

"Заманны" къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Накъут-налмас минчакъла

Бу хапарны бизге Улбашланы Саният жазып жибергенди. Сёзсюз, тёгерегибиздеги сейир жашауну тасхалары кёпдюле. Аланы бирлерини юсюнденди бу да.