Календарь событий

28 июня 2023

Журналистлени усталыкъларын ёсдюрюуню аламат майданы

Кёп болмай Пятигорск шахарда «Машук» билим бериу арада «Мени Провинциям» деген аты бла тёрели битеуроссей фестиваль болгъанды. Ол телевидение фильмлени бла бериулени 24-чю эм радиону бла басманы 17-чи фестивальларын бирлешдиргенди.  Аны магъанасы – Россейни регионларында асламлы информация органланы (СМИ) келечилерин Шимал-Кавказ федерал округну адет-тёрелери, маданиятлары, тарыхлары, экономика болумлары, тамаша табийгъаты эм туризм онглары бла шагъырейлендириргеди.

Жюрекни жарытхан, таза ниетлиликни, игиликни да байрамы

Быйыл  дунияны муслийманлары  сыйлы Къурман байрамны 28 июньда белгилейдиле.  Бу кюнню магъанасы артыкъда теренди. Ол Аллахха сюймекликди, анга бойсунуу, табыныу, баш уруу, ийнаныуду. Къурман  адамны ич дуниясы ариуланнганыны, жюрегинде таза ниетле хорлагъаныны, игиликни, мамырлыкъны белгисиди. Аны юсюнден бизге Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур хажи бютюн толу хапар айтханды.

«Бизни ишибизде жан аурутуу бютюн бек керекди»

Элбрус районну тишлеге багъыучу поликлиникасы 1977 жылдан бери ишин бет жарыкълы бардырады. Ол заманны ичинде къаллай тюрлениуле болгъанларыны, жетишимлерини бла кемчиликлерини юслеринденди ушагъыбыз баш врач  Ногъайлыланы Исмайылны жашы Мустафа бла. Ушакъны  Темуккуланы Асият бардыргъанды.

Поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. с праздником Курбан-байрам

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии со светлым праздником Курбан-байрам.

М Ц Ы Р И

    11

Тёгерегим жаннет бахча

Кибик эди, нюрюн ачхан,

Тейри къылышча къызарып,