Календарь событий

19 июня 2023

«Жалынчакъсыз айныу – дуния тюзлюкню мурдоруду»

Петербургдагъы халкъла аралы экономика форум кесини ишин бошагъанды. Ол 14-17 июньда ётгенди. Аны пленар жыйылыуунда, тёреде болгъаныча, Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин сёлешгенди. Бу жолгъу сёзюн жалынчакъсыз айныу къаллай болургъа кереклисине жоралагъанды.

Тау тукъумну тарыхы

Кючмезлары таулулада бек уллу, белгили тукъумладан бирине саналадыла. Кеслери уа Холам-Бызынгы аууздандыла. Туугъан эллери Холамды. Малкъар халкъны тарыхында энчи жерни аладыла.

Къалай билирге боллукъду адам инсульт болгъанын?

Инсультдан Россейде жыл сайын 200 мингнге жууукъ адам ауушады. Ол келтирирге боллукъ къыйынлыкъдан къутулур ючюн,  аурууну къалай билирге боллукъду? Бу соруудан башланнганды врач Бёзюланы Жамиля бла ушагъыбыз.

 

Заман аз къалгъанды

Хурметли жамауат!

Къырал жумушланы порталында билдириуле къалай урланадыла

Къырал жумушланы порталында энчи кабинетде инсанны аслам данныйлери бардыла. Аны ючюн мында аккаунтланы урлау аманлыкъчылагъа кёп затха жол ачады.

Сынамлы ишчиле жетишимли болургъа юйретгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университет къурап   «Expo 2023» деген  конференция болгъанды.  Анда республиканы сынамлы  бизнесменлери  жаш адамла бла тюбешгендиле.  Ала жетишимлерини, рынокда сурам болгъан бизнес-продуктланы,  предпринимательствону айнтыуну   юсюнден айтхандыла, кеслери бир тюрлю иш бла кюреширге сюйгенлеге эсгертиуле бергендиле эм башха шартланы юсюнден да билдиргендиле.

Техника жангыртылады

Республиканы эл мюлкюнде уруннганла быйылны беш айында сатып алгъан жангы техниканы саны 74 жетгенди. КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда айтханларына кёре, ол былтырдан асламды.

Къагъанакъгъа тийишли къагъытла берилгендиле

Быйыл Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 3592 къагъанакъгъа проактив халда СНИЛС-лерин жарашдыргъанды, аны ючюн аланы ата-аналарына заявление бла клиент службагъа барыргъа керек болмагъанды.

Таулу кийизледе динни белгилери

Меценат  Локияланы Рашит эрттеден бери да  таулу кийизлени  кёп тюрлюлерин  жыйышдырып, сакълайды. Аны бла бирге ол аланы Нальчикни музыкалы театрында, Къырал концерт залда, Курорт залда,  культура эмда солуу паркда  республиканы эллеринде болгъан тюрлю-тюрлю  къууанчлы ишледе  кёргюзтеди. Таулу кийизлеге жууукъ эмда узакъ тыш къыралладан келгенле угъай да, бу жерлиле окъуна да эс бурадыла. Ала бары да  тиширыуланы къол къыйынлары бла ишленип, кесиликлери бла  аламатдыла.

Барыбыз да сюйген мороженое

Исси кюнледе мороженоени кюсемеген адам хазна болмаз. Сууукъ, татыулу, бири шоколад татыулу, башхасы кёгетле къошулуп – ким сюймейди аланы? Тюкенледе шёндю аны асыры кёп тюрлюсю болгъандан, бирде къайсысын алыргъа да билмей турурса.