Календарь событий

01 июня 2023

Дарманны тюз иче билиу бек магъаналыды

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз. Алай аланы хар бирин къалай ичерге керек болгъаныны мардалары барды.  Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 

Жангыз газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Ана тилни сакълау эм айнытыу барыбызны да борчубузду

Арт кезиуде къарачай-малкъар тилни сакълау эм айнытыу уллу магъананы тутады.  Аны бла байламлы газет бетледе, радио эм телепрограммалада соруула кётюрюледиле, бу жаны бла болумну игилендирир муратда. Ол темагъа жоралап  филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махтини материалын басмаларгъа тийишли кёребиз.

Бийче шишлик

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады. Аны миллетибизни акъыллы адамларыбыздан бири Толгъурланы Бекмырза дурус билгенди, жаш тёлюню адеп-къылыкъгъа юйретиуге уллу кёллю болмагъанды бир заманда да.

Сюймекликни ачы кючю

Хапар

Бусагъатда адамланы кёбюсю, уллайгъанла уа артыгъыракъда, халкъны, миллетни да жашауунда бюгюн бола тургъан осал ишле бурун заманлада тюбемеген сунадыла. Керти болур, ол хыйсаплы ишле алгъада шёндюча кенг жайылып кёрюнмегендиле, тюбей а тургъандыла. Алайлыкъгъа шагъатлыкъ этген Огъары Малкъардан Темуккуланы Адилни жюз бла алты жыл жашагъан атасыны бу хапарыды. Баям, мынга ийнанмагъанла да чыгъарла, алай ол заманны хар адамыча, акъсакъал ётюрюкчю уа тюйюл эди. Бир огъурлу адамны аны эсинде-бусунда болмай келип къалгъан уллу сюймеклиги къаллай ачы, кюйсюз ишге таукеллендиргенин, тюртгенин ачыкълагъан хапарды бу.