Календарь событий

15 июня 2023

Халкъла аралы кенгешде магъаналы келишимлеге къол салыргъа белгиленеди

Быйыл 14-17 июньда «Экспофорум» конгресс-кёрмюч арада Петербургдагъы халкъла аралы экономика форум ётерикди. Ары КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъы бла республикадан къуллукъчуланы къаууму барлыкъды. 

Жаш тёлюню айныууна себеплик этген кюч

Жамауат палатаны билим бериу, илму, жаш тёлюню ишлерин айнытыу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда республиканы жаш тёлюсюн ёсдюрюуде волонтёрствону жерини юсюнден соруугъа къарагъандыла. 

Искилтин болгъан къарылгъачла

Бир жол малла бла Сары  тала жайлыкъда эдик. Элден жыйырма къычырым чакълы кенгдебиз. Агъач, тау, ёзенле да бардыла. Кёп жылла мындан алда къая  ташладан ишленнген къошда  тёртеулен  болуп  турабыз. Къысыр малла да  бардыла,  асламы уа  сауулгъан ийнекледиле.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

Жангы колледж ишлеп башларыкъды

Кёп болмай  Нальчикде  IThub - бюгюннгю  информация технологияла жаны бла  колледжни ачылыуу болгъанды. Анга  власть  органланы, КъМР-ны Цифралы айныу министерствосуну,  Нальчикни билим бериу управлениясыны,  «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны бёлюмюню,  бизнесни келечилери  эм башха къатышхандыла. 

«Жамауатны алгъа элтирик билимли жаш тёлюбюздю»

Узакъ тау элледе тургъан сабийле бирсиледен артха къалмай билим алырларына, ариу къылыкълы болурларына да къайгъырыулукъда, окъутууну жангы амалларын да жашауда бардыра ишлеген школ директорларыбыздан бириди Бедикни  битеулю билим берген мектебини таматасы Чыпчыкъланы Фатимат. Ол ёсюп келген тёлюню орус тилни бла адабиятны жашырынлыкъларына тюшюндюрюп келгенли энди отуз жылдан атлагъанды. Бийик усталыкъ даражасы барды, школгъа уа беш жылдан бери башчылыкъ этеди. Биз аны бла ёсюп келгенлени окъутууну бла юйретиуню юсюнден ушакъ этгенбиз.

Магъаналы проектлеге - энчи эс

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, Россей Федерацияны Правительствосунда Аналитика ара бла бирге бу кюнледе семинар бардыргъандыла. 

Сагъыш этдирген хапарла

Газет бла эрттеден бери байламлыкъ жюрютюп тургъанланы санына Улбашланы Саният киреди. Ол абадан къауумдан эшитген хапарларын жазып, редакциягъа жибериучюдю. Бюгюн аланы бир къауумун басмалайбыз.

Озгъан ёмюрледе окъуна башны хайран этген затла гюняхха саналгъандыла

Статистикагъа кёре, мурдарлыкъ ишлени, уру-тонау этгенлени асламысы чагъыр, коньяк, аракъы эм башха ичги затла неда наркотикле бла  башларын хайран этип, аманлыкъ ишге алай сюеледиле. Бу шарт кёргюзтюп турады: аладан адамгъа хата болмаса, хайыр чыкъмайды. Озгъан ёмюрледе  уа къалай къарагъандыла ичгиге? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

- Буруннгулула къалай къарагъандыла чагъыргъа?

Бизни ашларыбызгъа жетген болмаз

Таулуланы буруннгу ашларыны юсюнден сагъышларын Улбашланы Саният алгъын жыллада жаза-жаза тургъан эди. Аладан бир къауумун сайлап, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

 

Заман аз къалгъанды

Хурметли жамауат!