Календарь событий

10 июня 2023

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Аны баш ышанлары – басымлылыкъ бла адеплилик

Гергъокъланы (Бечелланы ) Шарифа устаз болуп 55 жылдан артыкъ заманны ишлегенди. Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъандан сора,  алгъа гитче класслада дерсле берип тургъанды, школда окъутуу жаны бла таматалыкъ да этгенди. Бюгюнлюкде солуудады, алай ким бла да хапар айтып башласа, школну, кеси окъутхан сабийлени сагъынып тебирейди.  Бюгюн Гергъокъланы Шарифа ушакъ нёгерибизди. 
 

Шёндюгю дунияда Кязим эм биз

Бу материалны бизге КБНЦ РАН-ны таматасыны кенгешчиси, КБИГИ-ни тамата илму къуллукъчусу, филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Зейтунну жашы Махти жибергенди. Ол кёп болмагъанлай Мызыланы Къаншаубийни акъылманыбыз Мечиланы Кязимни чыгъармачылыгъы бла байламлы ишини презентациясына къатышып, аны бла байламлы магъаналы сагъышларын туура этерге излегенди.

Алгъаракълада Нальчикде Мызыланы Къаншаубийни чыгъармачылыкъ ишини презентациясына жораланнган ингир ётгенди. Къаншаубий Мечиланы Кязимни назмуларын тюрк тилге аламат кёчюргенди. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Ыспас сёзле, саугъала, оюмла да

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады. Энди уа ол фестиваль даражада болгъанын да эсгерте кетейик.