Календарь событий

23 марта 2023

Мажарыулу аскерчи, жигер ишчи

Сюйдюмланы Чапайны жашы Исхакъны мен эрттеден таный эдим. Кеси да анамы жанындан жууукъ жетгенди. Шалушканы школчулары ансыз бир тюбешиуню да бардырмай эдиле.

Орамла, кёпюрле да мардалагъа келиширикдиле

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

Холам-Бызынгы ауузу

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

Тынгылы жараула, ахшы эсепле

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

Марда бла ариулукъ ангыламлагъа кёз къарам

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу. Эрттеден келген жорукълагъа бузукълукъ этмеу, жашауну аланы хайырлана ётдюрюу борч болгъанды. Аны бла бирге уа халкъны маданиятыны бир кесегин къурагъанды деп таукел айталлыкъбыз. Бу затланы юслеринден алимлерибиз да аслам жазгъандыла. Сёз ючюн, айтхылыкъ жазыучу Толгъурланы Зейтун да алагъа энчи магъана берип, кесини оюмларын ачыкълагъанды.

Низамгъа юйретген, жашауда бола тургъан осал къылыкълагъа хорлатмазгъа кюч-къарыу берген заман

Рамазан айда хар муслийманнга да сыйлы  Къуран  берилип башлагъанды. Бу ай жылны ичинде бек ахшы, ырахматлы, огъурлу заманды. Ол Аллахха табыныуну, анга баш урууну, сюймекликни, анга бойсунууну, тёзюмлюлюкню, халаллыкъны, ахшы ишлени  кезиуюдю.