Календарь событий

27 марта 2023

КъМР-ни БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

Об учреждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года»

Грантланы къалай хайырланнганларын айтхандыла

Озгъан ыйыкъда КъМР-ни Жамауат палатасында Граждан обществону интситутларын айнытыу, миллетле аралы эм динле аралы байламлыкъланы кючлеу, коммерциялы болмагъан биригиулени ишлери жаны бла комиссиясыны жыйылыуу ётгенди. 

Казбек Коковну Росгвардияда къуллукъ этгенлени профессионал байрамлары бла алгъышлауу

 Хурметли жолдашла! Сизни профессионал байрамыгъыз бла – Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини кюню бла – алгъышлайма.

ПАТЧАХНЫ АРБАЧЫСЫ

Холамханланы Жашарбек XIX ёмюрню экинчи жарымында туугъанды. Аны анасы, Жашарбекге 2-3 жыл болгъанда, экинчи сабийин таба туруп ёлгенди. Атасы, сабийлерине иги боллукъ тюйюлдю деп, экинчи кере къатын алмай кёп тургъанды. 

Жети кёпюр жангыртыллыкъды

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде  республиканы  федерал магъаналы жоллада  юч уллу кёпюрге тынгылы  ремонт этиле турады.

Усталыгъын сюйгени учундурады аны

Устазлыкъны жюреклери бла сайлагъанлагъа къадар бере болур ол хунерликни, деригим келеди.  Ала битеу жашауларын школ бла байламлы этип къоядыла. Аккайланы(Герийланы) Мариям ма аллай устазладанды. Ол  Булунгуда туугъанды, школну да анда бошагъанды. Университетни бошаргъа  къадарын Герийланы Назир бла байлап, Жангы Малкъаргъа кёчгенди.  Бу  элни  школунда ишлегенли отуз жылдан атлагъанды.

Сауут-сабаны жюрютгенлени эслерине

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны лицензия-эркинлик бериу жаны бла арасы РФ-де граждан эм къуллукъ этиу бла байламлы сауутланы эм окъланы сатыу-алыу норматив-право актлагъа тийишлиликде аланы тутхан адамлагъа эм къуллукъчулагъа, сауут жюрютюрге эркинликлери тауусулурдан бир ай алгъа лицензияны эм аланы жангыдан эсепге салырча документлени келтирирге керекдиле, деп эсгертеди.

Хурметине – эсгериу къанга

Нальчикни 19-чу орта школунда Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ОМОН «Вершина» бёлюмюню аскер борчун толтура тургъанлай ёлген келечиси полицияны тамата сержанты Альберт Геховха эсгертме къанга салгъандыла. 

Профилактика ишлеге, законлукъну сакълаугъа тири къатышхандыла

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясында Жамауат советни шёндюгю къауумуну ахыр жыйылыуу ётгенди. Анга КъМР-ни ич ишле министри полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов къатышханды.

Республикада бола тургъан ишле

Министр Урванда бла Лескен районлада болгъанды

Кёп болмай КъМР-ни  саулукъ сакълау министри  Рустам Калибатов  Урван районда «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре,  ара поликлиникада  тынгылы ремонт ишле къалай баргъанлары бла шагъырейленнгенди.  

Сабийле сууну магъаналылыгъын ангылагъандыла

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла. Анга Республикалы сабий эколого-биологиялы араны гитче классларыны окъуучулары эмда устазла къатышхандыла, деп билдиргендиле РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Эрттенликде ашладан бек игиси какды

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

 

Сабийле туугъаны - аз, къайтаргъанланы саны уа – кёп

Республикада демография болумну халыны юсюнден докладны Жамауат палатаны пленар жыйылыуунда экономика илмуланы доктору, РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны баш илму къуллукъчусу Фатима Берова этгенди.