Календарь событий

21 марта 2023

Къуралгъан аманлыкъчы къауумгъа киргенди

РФ-ни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню полициячылары Ставрополь шахардан 20-жыллыкъ жашха ачылгъан   уголовный  ишни тинтип бошагъандыла эмда аны сюдню къараууна бергендиле. 

Биз танымагъан бачама

Жаш заманларында назмучула болургъа сюйгенле кёпдюле. Алай а хар бири да ол жолну таймай барып туралмайдыла. Артда уа, эртте жазгъан назмуларын эсге тюшюрюп, ол зауукълу заманны жюрек ыразылыкъ бла тансыкълайдыла. Кеси заманында къыралны, дунияны да къалтыратып тургъан Иосиф Джугашвили  да аладан бири эди, баям.

Аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа онг барды

Коррупция бла байламлы законлагъа бузукълукъланы юслеринден Сюд приставланы федерал службасына белгили этерге боллукъду. Аллай билдириуле аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа, анга къажау мадарланы бардырыргъа онг бередиле.

«Шуёхлукъ жюрюте билиу насыпны бир тюрлюсюдю»

Каратеде бла къол тюйюшде жетишимле болдургъан спортчуларыбыздан бири Герийланы Русланды. Ол регион, округ, къырал даражалы эришиуледе хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды, кёп сермешин болжалдан алгъа да бошагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю ахшы эсеплеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.

 

Къоркъуусузлукъну жалчытыуну къайгъысын кёре

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны эмда ГИБДД-ны Шимал Кавказ федерал округда регионлада бёлюмлерини келечилери жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла ведомствола аралы кенгешге къатышхандыла. Аны ишин ача, Управленияны башчысыны орунбасары Алексей Попов былтыр этилген ишлени юсюнден айтханды эмда келир жылгъа дери тамамланырыкъ борчла бла шагъырейлендиргенди.

Тиширыуну таркъаймаз насыбы

Бизде, уллу юйюр ёсдюрюп, халкъына къошумчулукъ этгенден сора да, сабийлени ариу къылыкъда, адет-тёреде юйретгенлерибизге да хурмет энчи бола келгенди. Бюгюнлюкде жашау турмушубуз, бир-бир затлагъа кёз къарамыбыз бир кесек тюрленнгенликге, аллайларыбыз, къудуретни ахшылыгъындан, бусагъатда да асламдыла.

Сабийлеринден ахчаны къызгъаннганды

Урван районну прокуроруну орунбасары Артур Тхагапсоев районну инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ж. Россейни УК-сыны 157-чи статьясыны 1-чи кесегине бузукълукъ этгенди. 

Улутха бергени ючюн - жууапха

Республиканы 57-жыллыкъ инсаны право низамны сакълаучулагъа улутха берирге умут этгени ючюн жууапха тартыллыкъды.

Жорукъланы сакълагъан водительлеге – бюсюреу!

Къырал автоинспекцияны Черек районда къуллукъчулары водительлени жолда бир бирге намыс этерге чакъыргъандыла. Полициячыла жолда жюрюуню жорукъларын сакълагъанлагъа «Водительге - лайк» деген жазыулары бла открыткала юлешгендиле.

«Ёмюрледен келген къол усталыкъларыбыз бла хайырлана, аланы дуниягъа кёргюзте билмейбиз»

Таулуланы битеу да Россейге белгили суратчылары болгъаны бек уллу жетишимлерибизден бириди. Алай арт жыллада бу усталыкъны сайлагъанла аздан аз болуп барадыла. Ол а бек жарсырча шартды.