Календарь событий

20 марта 2023

Ич ишле органланы кюню белгиленнгенди

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов Къабарты-Малкъарны ич ишле органлары къуралгъанлары бла байламлы алгъышлагъанды. Анга жораланып, ведомствода къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Жаш инспекторланы къауумуна къошулгъанды

Чегем районда Лячинкъая элни 2-чи номерли орта школунда биринчи классда окъугъан школчуланы байрам халда жаш инспекторланы (ЮИД) къауумуна алгъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

О Правилах исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

О внесении изменения в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. No 177-УГ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2021 г. No 25-УГ

Жазылыу 2023

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Дагъыстандан – хорламла, сыйлы саугъала бла

 Уллу Ата журт урушну ветераны Оразмамбет Койлакаевни хурметине аталып, Дагъыстанда Терекли-Мектебде эркин тутушуудан ачыкъ эришиу бардырылгъанды. 

Рузламаланы тарыхларында сейир шартла

Кюнню бла кечени, жылны кезиулерини да дайым алышынып турууларын, кёкде айны тюрлене туруучусун да кёрюп, адамла эрттеден бери заманны эсебин жюрютюуню амалларын излегендиле. Алай бла аз-аздан биринчи рузламала къурала башлагъандыла. Кюнню чыкъгъаны бла батханы заманны тергеуню биринчи эм баш ёлчемин (кюнню, ызы бла уа сутканы) бергенди.

Жаш тёлю чыгъармачылыкъ къала ишленирикди

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни жаш тёлюню ишлери жаны бла министри   Азамат Люев  бла  тюзюнлей эфир болгъанды.  Ол жангы тюрлениулени, бюгюнлюкде жамауатны жарсытхан  проблемаланы юсюнден хапарлагъанды эм тынгылаучуланы  сорууларына жууапла  бергенди. 

Танг кесек жол жангыртыллыкъды

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  республикалы магъаналы алтмыш километрден аслам   жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Малкъар бла Азия жюреклерине бирча сыйыннганла

Биз, кеси жерибизде туугъанла, ёсгенле окъуна Азияны бек сюебиз. Нек? Ол аталарыбызны – аналарыбызны, ынналарыбызны – аппаларыбызны да онюч   кёчгюнчюлюк жыл кечиндиргенди. Биз, кёчюрюлген тёлюню сабийлери, гитче заманыбызда къуруда Азияны юсюнден  хапарла эшитгенлей ёсгенбиз. Абайны китапларын бек сыйлы жерде тутуучу эдиле таматала. Артда Москвада журналистлени жыйылыуларына баргъанымда, Абайны эсгертмесин кёргенимде, алай къууаннган эдим: кёчюрюлген таулула сюйген – окъугъан жазыучугъа уллу Россей аллай сый бергенине.

Усталыкълары бла къачан да алда

Саулай да дунияда болгъан жетишимлени эсге ала, телевидение аланы араларында биринчи тизмедеди десек, ётюрюк болмаз. Жылдан - жылгъа ол жангы даражагъа чыгъа, аны онглары да ёсе баргъандыла.

Сютню къаллай тюрлюлери болуучуду сатыуда?

Адамны саулугъуна сют не жаны бла да хайырлы болгъанын барыбыз да билебиз. Ол А, В, С, РР витаминледен, жауладан, белокладан, минералладан (кальций, фосфор, магний, йод  эм башхалары), углеводладан да байды.