Календарь событий

30 марта 2023

Симферопольдан – жетишимле бла

Симферопольда каратеден Кърым Республиканы биринчилиги бла чемпионаты эм WSKF каратеден регионла аралы турнир къуралгъанды. Анда бизни республикадан аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясыны юч келечиси жетишимли болгъандыла.

Битеукоманда эсепде - ючюнчюле

Дагъыстанда юниорланы, жаш эм абадан спортчуланы араларында кикбоксингден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа  Чеченден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 800-ден аслам гёжеф къатышханды.

Уллугъа, гитчеге да сейир хазнабыз

Халкъыбызда  эрттеден келген жомакълада бла таурухлада жаныуарланы жигитликлерини, хомухлукъларыны, къанатлыланы энчиликлерини юслеринден кёп айтылады. Ол затлагъа миллетде аслам эс бёлгендиле. Адамлагъа ол затла сейир болгъандыла. Ала бла байламлы бирле кёргенлерин айтып болгъандыла, башхала эшитгенлерине дагъыда кеслеринден къошхандыла. Ма алай бла таурухла жаратылгъандыла. Шёндю ол затланы юслеринден билген адам, жарсыугъа, аз тюбейди. Сабийлерибизге уа аллай хапарла сейир боллукълары хакъды. Аны себепли бюгюн сизни аллай къысха бир ненча таурух бла шагъырей этерге сюебиз.

Байламлыкъланы кенгертир муратда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери Москваны билим бериу бла байламлы халкъла аралы салону - «ММСО.EXPO-2023» деген къырал даражалы кёрмючюне къатышхандыла. Делегацияны къауумуна вузгъа киргинчи хазырлау эм усталыкъ сайларгъа болушуу   управленияны таматасы Аксана Карашева, педагогика, информация технологияла эм экономика колледжлени экинчи эм ючюнчю курсларыны окъуучулары Рузана Мамбетова бла Ногъайлыланы Камила болгъандыла. Бу жол ол Педагогну бла насийхатчыны жылына аталып ётгенди.

Кенг арбазда жарыкъ сабий ауазла

Алгъаракъда республиканы Башчысы Казбек Коков беш эмда андан да аслам сабийни тийишлисича юйретип ёсдюргенлери ючюн «Ана махтаулукъну» майдалы бла тиширыуланы къауумун саугъалагъанды. Аланы арасында уа Лелюкаланы Фатима да барды.

Адамлыкъгъа кертичилей къалгъанла

Бу сиз кёрген сурат 1914 жылда июньда Нальчикде алыннганды. Ол кюн бу суратдагъыладан ючюсю Биринчи дуния урушха кете эдиле. Ала ючюсю да анда жигитлеча ёлгендиле. Къалгъан ючюсю уа быланы ашыра келгендиле.

Казбек Коков: Битеу этилген мадарланы бек башы – жоллада аварияланы не къадар азайтыуду

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы транспорт эмда жол мюлк министерствосуну коллегиясыны жыйылыууна къатышханды. Анда ведомствону 2022 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле.

Эл мюлк бла байламлы жумушланы юслеринден соруулагъа жууапла

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапла бергендиле.

 

Гимназияда – къоркъуусузлукъну кюню

Сабийлени тюрлю-тюрлю болумлада къоркъуусуз жашау бардырыргъа юйретиу, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдириу – сейирлери болгъан битеу министертволаны борчуду. 

Эсепле белгиленнгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде школчуланы регион даражада къуралып бардырылыучу предмет олимпиадаларыны – программированияны бла орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Алагъа сегизинчи-онунчу классланы окъуучулары къатышхандыла.