Календарь событий

15 марта 2023

Усталыгъы бла ыспасха, хурметге да тийишли

Кеслерини билимлерин, заманларын да аямай, адамлагъа, аланы сабийлерине, жууукъ-ахлуларына болушлукъларын тийдирип тургъан врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Медицина илмуланы кандидаты, республикалы сабий клиника больницаны консультация-диагностика поликлиникасыны башчысы, невролог Улбашланы Асият да аллайларыбыздан бириди.

 

Беларусьдан – тёрт майдал бла

Минскде тхэквондодан Беларусьну ачыкъ чемпионаты бардырылгъанды, анга 2006 жылда эм андан сора туугъан эр кишиле бла тиширыула къатышхандыла.

Наркотикле сатханы ючюн - жууапха

КъМР-де Ич ишле министерствону кеси къоркъуусузлукъ бёлюмюню полициячыларына жол-патруль службаны инспектору наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къатышханыны юсюнден белгили болгъанды.

Терекни подстанциясы жангыртыллыкъды

 «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню специалистлери  республиканы электросетьлерине тынгылы ремонт этиу программагъа кёре,  ол санда кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну профилактиканы чеклеринде, быйыл 35 кВ кюч ток берген  «Терекская» подстанциягъа тынгылы ремонт этерикдиле

Жерчиликде, малчылыкъда кёрюмдюле игидиле

Бюгюнлюкде Бахсан  шахар округну  эл мюлкге бёлюннген жерлерини  уллулугъу 12935 гектаргъа жетеди.  Андан ортакъгъа сабанлыкъла бла бахчалыкълагъа  – 9287, биченликлеге – 725, сириуге-71 эм терек бахчалыкълагъа 1386 гектар жетеди.

Мамырлыкъны, сабийликни жырчысы

Бу кюнледе  Сергей Владимирович Михалков туугъанлы 110 жыл болады.

Арыкъ болама деп кесигизге хата этмегиз

Бусагъатда семизлик кёп адамны къыйнайды. Субай болургъа сюймеген тиширыуну тапхан да къыйынды. Алай ариулукъгъа жолладан къайсысын сайларгъа керекди? Къайсыды саулукъгъа заран салмай къууандырлыкъ?

Ишлемеген тишлемейди

Зокаланы Зейтун кёп жылланы газетде урунуп тургъанды, ишден кетгенден сора да издания бла байламлыкъ жюрютгенди. Малкъар халкъны тарыхыны, аны маданият хазнасыны эм белгили адамларыны юсюнден жазгъанлай тургъанды. Бюгюн газетни сайтында аны унутула баргъан адетлерибиз бла байламлы материалын басмалайбыз.

Кюнню халы да мутхуз этмегенди къууанчларын

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къонакъда Херсон областьдан жюзге жууукъ адам, асламысында сабийлери болгъан юйюрле, болгъандыла. Бир кюнлерин ала республиканы эм белигили жеринде –Элбрусда - ётдюргендиле. 

Хурметли окъуучула!

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, ана тилде чыкъгъан жангыз газетибизни биринчи апрельден алып башларгъа онг барды.

Ишчи ачыгъан кезиуде тёлеуле тюрленнгендиле

Къоркъуулу предприятияда аварияны хатасындан ишчини саулугъуна салыннган заран ючюн тёлеулени ёлчеми кёбейтилгенди. Ол жаны бла законну РФ-ни Къырал Думасы бла Федерация Совет къабыл кёргендиле эмда РФ-ни Президенти къол салгъанды.

Сёзю бла кесин танытхан

«Энди акъылым болса бир башха усталыкъ  сайларыкъ эдим», - деучюдюле кёпле. Республикалы радиону жангылыкъла белюмюню редактору Наршауланы  Мадина уа кесин башха  иш бла байламлыгъын  эсине да алалмайды. Отуз жылдан аслам заманны профессионал  журналистикада  жетишимли болуп келген фахмулу къыз къайсы бир усталыкъны сайласа да, аны жигине жетдирмей къоярыкъ  тюйюлдю. Алай аны  алгъын акъылы, эндиги да бир иш бла байланыпды, ол да журналистикады. Башха жол бла барама десе уа, аны малкъар тилден бла литературадан  мектепде устаз, филология тинтиу илму жаны бла да  ишлерча диплому барды.